{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20V%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V8club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thedo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ch%C3%A1o%20L%C3%B2ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LODE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NHAT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bigbet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanthangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FCB8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wy88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20okvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kto%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vinbet6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20

"Vampire: Tránh ngày phát hành của World Blood 2" có thể bị rò rỉ

ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉLCO-1,23%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm vị trí. Việc bổ sung các vị trí khác để kết thúc CL-1.25%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn. Thêm các vị trí khác Để chấm dứt Anh để đầu tư tài sản.com -Vào thứ ba, buổi sáng thành phố châu Âu, dầu thô WTI của Hoa Kỳ chạm cao một tuần và các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu mới nhất về hàng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ để đánh giá nhu cầu của thế giới Cường độ nhu cầu của nước tiêu dùng dầu thô lớn nhất. Tinh hoa

ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉSPOT P P XPD = leo 1,9%lên $ 1,003,90 mỗi ounce, dự kiến ​​sẽ tăng 2,3%trong tuần này.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉ. Báo giá xpt = Báo giá vàng XPD Dữ liệu việc làm là tốt để tăng kỳ vọng tăng lãi suất

ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉVào thứ Sáu (ngày 1 tháng 6), giá của tương lai dầu thô bị sốc xung quanh tấm phẳng.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉDầu thô của Mỹ đã được ghi nhận trong tuần thứ hai của tuần liên tiếp. Sản lượng dầu được ghi nhận của Hoa Kỳ và sản xuất dự kiến ​​của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ bị triệt tiêu.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉDầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục giảm trong tuần này và sự sụt giảm gần 5%trong tuần trước; dầu thô Brent dự kiến ​​sẽ tăng 1,9%trong tuần này, do đó làm tăng chênh lệch giá với dầu thô của Mỹ.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉDo khả năng vận chuyển đường ống hạn chế, nhiều loại dầu thô ở Hoa Kỳ bị mắc kẹt trong khu vực địa phương và nhu cầu toàn cầu tập trung vào dầu vải.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉTính đến thời điểm báo chí, tương lai dầu thô của Mỹ tăng 0,22%lên 67,19 đô la mỗi thùng; tương lai dầu thô Brent tăng 0,26%lên 77,77 đô la/thùng.

ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉBáo cáo hàng tháng do Hiệp hội dữ liệu năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố vào thứ năm (31 tháng 5) nói rằng sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 215.000 thùng mỗi ngày vào tháng 3, đạt mức cao kỷ lục 10,47 triệu thùng mỗi ngày.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉVào ngày giao dịch trước đó, Brent có hơn 11 đô la mỗi thùng so với dầu thô của Hoa Kỳ, trở thành lớn nhất kể từ đầu năm 2015.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉSau khi điều chỉnh vàng lớn vào tuần trước, thị trường cần được tiêu hóa và theo dõi hơn nữa, và giá vàng cũng có thể được hợp nhất.

ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉ"Tôi không xem xét việc mua vàng cho đến khi giá vàng vượt quá $ 1320.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉ"George, giám đốc điều hành của Công ty quản lý tài sản của Ngân hàng Hoàng gia Canada, George, cũng trung lập. Bởi vì thị trường đang chờ các lựa chọn hết hạn vào cuối tháng này, tiền có thể không có một động thái lớn.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉGeorge cho biết: "Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Draki tuyên bố rằng họ sẽ không xem xét tăng lãi suất trước mùa hè tới, điều này có thể làm tăng sự hấp dẫn của giá tài sản không có lợi nhuận.ánhngàypháthànhcủaWorldBlood2cóthểbịròrỉ"Nhà phân tích thị trường thị trường CMC David nói rằng vì Gold không thể vượt qua mức trung bình động 200 ngày, gần đây anh ấy đã xem vàng.

Nhắc nhở giao dịch vàng: Dưới sự lãnh đạo của tình hình thương mại, sự phục hồi yếu của giá vàng có thể sụp đổ một lần nữaHiện tại, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu. Dự kiến ​​quyết định tăng OPEC sau vài ngày sẽ là yếu tố khuyến mại quan trọng nhất trong tương lai gần.

Ngoài ra, tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và đồng đô la mạnh cũng sẽ trở thành các biến số khác ảnh hưởng đến giá dầu.Iran, Venezuela và Iraq phản đối OPEC sẽ tăng sản lượng. Iran nói rằng Venezuela và Iraq sẽ ở bên mình để ngăn chặn Ả Rập Saudi và Nga hỗ trợ tăng sản xuất khi họp trong tuần này.Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, cuộc họp OPEC sẽ được tổ chức tại Vienna để thảo luận về tình hình hiện tại và tương lai của Thỏa thuận giảm dầu thô.Vào ngày 17 tháng 6, đại diện Iran của EU Hossein Kazempour Ardebili cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng quốc gia sáng lập của ba OPECS sẽ ngăn chặn sự gia tăng sản xuất.

Nếu Ả Rập Saudi và Nga muốn tăng sản lượng của họ, điều này đòi hỏi tất cả các bên phải đạt được thỏa thuận.Nếu hai quốc gia này muốn hành động riêng, nó sẽ vi phạm Thỏa thuận hợp tác.Nhận xét của Iran cho thấy tại một cuộc họp được tổ chức tại Vienna vào cuối tuần này, các quốc gia thành viên OPEC sẽ thảo luận về sự kết thúc của việc giảm sản xuất toàn cầu.Trong lịch sử có ý nghĩa và giảm các thỏa thuận sản xuất -giảm giá của 24 quốc gia đã đạt được thành công mục tiêu của thị trường dầu cân bằng và cải thiện giá dầu.

Hai quốc gia sản xuất dầu lớn nhất, Ả Rập Saudi và Nga, hy vọng sẽ thư giãn hạn ngạch vào đầu tháng tới.Tuy nhiên, mặc dù sản lượng của dầu ở Ả Rập Saudi và Nga thấp hơn năng lực sản xuất, nhiều quốc gia OPEC bao gồm Iran và Venezuela sẽ khó tăng sản lượng của họ, ngay cả khi hạn ngạch của họ tăng.

Thứ Năm tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói rằng OPEC và các đồng minh của họ có thể xem xét tăng sản lượng hàng ngày lên tới 1,5 triệu thùng mỗi ngày.Điều này sẽ đủ để bù đắp cho việc mất tổn thất cung cấp ở Venezuela và các cơ quan năng lượng quốc tế dự kiến ​​của Iran.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Ả Rập Saudi đã thảo luận về các hóa đơn khác nhau để tăng sản lượng hàng ngày của dầu thô lên 500.000 đến 1 triệu thùng.Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ tác động đến Iran và Venezuela Dầu thô OPEC cũng phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài.Tổng thống Mỹ Trump liên tục chỉ trích OPEC trên Twitter.Lo lắng về tác động của giá xăng đối với các cuộc bầu cử giữa tháng, chính quyền Trump đang vận động hành lang, hy vọng sẽ tăng sản lượng.Đại diện Iran Hossein Kazempour Ardebili nói: "Chúng tôi kêu gọi Opec và Nga anh em, chúng tôi không cần phải xoa dịu Trump.Trump đã xử phạt hai quốc gia sáng lập của OPEC và cũng bị Nga xử phạt.

Chúng tôi chủ quyền được thúc đẩy bởi trách nhiệm và giá trị.Thế giới phải phản đối thái độ kiêu ngạo này ở Hoa Kỳ và sẽ làm như vậy trong tương lai.

"Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết tuần trước rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ dẫn đến việc giảm sản lượng dầu của Iran và Venezuela vào năm tới gần 30%, điều này đòi hỏi các quốc gia thành viên vùng Vịnh của tổ chức cung cấp nhiều nguồn cung hơn.Hossein Kazempour Ardebili cũng nói rằng các nguyên tắc cơ bản của thị trường không thay đổi, mặc dù Cơ quan Tình báo Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đang lo lắng bày tỏ quan điểm khác nhau.

Ông nói: "Nguồn cung dầu thị trường là đủ và OPEC nên tuân thủ quyết định của mình trước cuối năm nay.Tôi tin rằng nhiều quốc gia thành viên OPEC cũng cảm thấy như vậy và thực hiện cùng một hành động.

"Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất để tăng đô la Mỹ và đe dọa nhu cầu dầu đối với áp lực dầu. Một vài ngày trước, Fed tuyên bố đã tăng lãi suất một lần nữa.Fed đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay và có kế hoạch tăng lãi suất hai lần trong năm nay.Hoạt động tăng lãi suất của Fed đã gây ra phản ứng trong thị trường dầu mỏ.Giá dầu tăng sẽ kéo theo nhu cầu, và đồng đô la mạnh sẽ phóng to chi phí của nội tệ.

Các cơ quan năng lượng quốc tế cho biết tuần trước rằng vào năm 2018 và 2019, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,4 triệu thùng mỗi ngày, mặc dù dự báo này dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố tiềm năng.Cơ quan này đã viết trong báo cáo: "Tất nhiên, cũng có nguy cơ xuống cấp về nhu cầu dầu, bao gồm sự gia tăng giá dầu, làm suy yếu niềm tin kinh tế, bảo hộ thương mại và đô la Mỹ có thể tăng cường hơn nữa.

"Do giá dầu tăng và tỷ giá hối đoái, một số sự cố đặc biệt đã xảy ra trong năm nay. Mặc dù có nhiều lý do đằng sau nó, tác động của đô la mạnh không thể bị đánh giá thấp.Ở Argentina, peso đã khấu hao gần một phần tư so với đồng đô la Mỹ, buộc chính phủ phải tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ IMF.

Ở Brazil, cuộc biểu tình nghiêm trọng chống lại giá dầu cao làm tê liệt đất nước, bởi vì so với đồng đô la Mỹ, tỷ giá hối đoái của Brazil đã giảm gần 15%, làm trầm trọng thêm giá dầu.Các tổ chức năng lượng quốc tế đã viết trong báo cáo: "Một số rủi ro tiền tệ của một số nền kinh tế thị trường mới nổi và một số quốc gia OECD cũng đang tăng lên.

Ví dụ, bắt đầu từ tháng 4 và vào cuối tháng 5, tỷ giá hối đoái của Argentina so với đồng đô la Mỹ đã khấu hao 24%, khấu hao thực sự của Brazil là 12,6%, PESO Mexico khấu hao 9,7% LIRA mất giá 14,4%, Nam Phi Rand mất giá 7,3%và Euro mất giá 5,4%."Tỷ giá hối đoái đe dọa sự tăng trưởng của nhu cầu dầu.Các cơ quan năng lượng quốc tế kết luận rằng "khấu hao các loại tiền tệ này đã buộc một số quốc gia phải tăng lãi suất để bảo vệ tiền tệ của họ, điều này có thể gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế vào thời điểm thích hợp."Các nhà phân tích cũng đưa ra quan điểm khác nhau về xu hướng giá dầu trong tương lai. Các quan điểm khác nhau được đưa ra các quan điểm khác nhau. Khác với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu. Giá dầu của các nhà phân tích dự đoán khác nhau, chủ yếu được chia thành hai trại lớn.

Các nhà phân tích nhìn vào giá dầu còn trống tin rằng việc tăng sản lượng của OPEC, tăng nguồn cung dầu đá phiến của Hoa Kỳ, kéo theo nhu cầu do giá dầu cao, tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ gây áp lực cho giá dầu và giá dầu có thể giảm trong tương lai .Các nhà phân tích nhìn vào giá đa đồng tin rằng hàng tồn kho dầu toàn cầu đã giảm xuống còn năm năm, việc giảm sản xuất dầu của Venezuela, Iran và Libya và sản xuất OPEC tăng sản lượng không thể bù đắp tác động của các quốc gia trên để giảm sản xuất. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy dầu Giá trong tương lai.

Dựa trên các tin tức trên, biên tập viên của Huitong tin rằng liệu cuộc họp OPEC có tăng sản lượng hay không sẽ trở thành một yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá dầu ngắn hạn. Mặc dù Ả Rập Saudi và Nga ủng hộ sự gia tăng sản xuất, họ cũng phải đối mặt với Iran, Venezuela và Iraq .Trước kết quả cuối cùng, dự kiến ​​xu hướng giá dầu vẫn sẽ nằm trong trò chơi lặp đi lặp lại.

Ba quốc gia thành viên chính phản đối sự gia tăng sản xuất OPEC, giá dầu có thể bị mắc kẹt trong nhiều trò chơi trên không,Xu hướng dầu thô trong tuần này có thể được mô tả là mạch cao điểm. Trong nửa đầu báo cáo về dầu thô hàng tháng của OPEC, báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng của IEA, giá dầu đã phản ứng với một phản ứng lớn và đều đặn.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20dwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mcw%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A1nh%20Kh%C3%BAc%20TV%20-%20