{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bangda%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20456bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBOBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vz99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BA%ADp%20c%E1%BA%A9m%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20dwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88vip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20yo88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RICH888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vz99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NgoacTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OKBET88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Zbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20333666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kimsa%20-%20

Biên bản phỏng vấn nhà phát triển "Iron Fist 8"

ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểMặc dù Ragard không bình luận trực tiếp về chính sách tiền tệ trong bài phát biểu hôm thứ Hai, thị trường dự đoán rằng dự đoán của cô sẽ mang lại không khí trong lành cho Ngân hàng Trung ương châu Âu.

ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểMặc dù hầu hết tất cả các chính trị gia ở Anh đều tin rằng cần phải tổ chức một cuộc bầu cử, họ hy vọng sẽ ngăn Johnson đạt được thỏa thuận Brexit để được phê duyệt trước cuộc bầu cử, do đó mang lại tác động chính trị lớn nhất cho Johnson, người hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểJohnson đang cố gắng đổ lỗi cho hội đồng vào ngày 31 tháng 10 ngày 31 tháng 10.

Biên bản phỏng vấn nhà phát triển

ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểJohnson nói: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận mới, đó là thời gian để cho cử tri cơ hội bày tỏ ý kiến ​​về các thỏa thuận này và thay thế các nghị viện khuyết tật hoạt động bằng một quốc hội mới, để chúng tôi có thể hoàn thành Brexit và thúc đẩy nước Anh." Người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk xác nhận rằng Johnson đã khiến Liên minh châu Âu bị hoãn lại.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểTrong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk, Johnson miễn cưỡng chấp nhận quyết định bị trì hoãn mà Liên minh châu Âu đưa ra, nói rằng ông không có lựa chọn nào theo luật của Anh.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểJohnson nói rằng sự mở rộng không cần thiết của người Anh này với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu đang gây hại cho nền dân chủ của chúng ta. Tôi cũng muốn thúc giục các quốc gia thành viên EU rõ ràng. Không thể trì hoãn một lần nữa sau ngày 31 tháng 1.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểThời gian này là đủ để phê duyệt thỏa thuận của chúng tôi.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểĐiều đáng nói là nếu trong vòng 24 giờ, đó là, trước chiều thứ ba, không có quốc gia thành viên EU nào bị phản đối, và việc nghỉ hưu của Anh bị trì hoãn sẽ được thông qua chính thức.

ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểJerry Corbin, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập, cho biết ông sẽ không bỏ phiếu cho phiếu bầu trước khi có nguy cơ Brexit mà không có thỏa thuận về Brexit.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểĐảng Dân chủ Tự do và Kuomintang Scotland đang hợp tác để cố gắng thiết lập ngày bầu cử đầu vào ngày 9 tháng 12 để thể hiện sự khác biệt với Đảng Lao động.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểChúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chúng tôi biết rằng tình hình hiện tại là không bền vững.

ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểMột trong những lý do thúc đẩy họ ra khỏi đồng đô la Mỹ là nếu họ giao dịch bằng đô la Mỹ, họ có thể thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểKhi sử dụng đô la Mỹ hoặc giao dịch thanh lý qua Hoa Kỳ, thực thể thuộc thẩm quyền của đất nước, ngay cả khi họ không liên quan gì đến Hoa Kỳ.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểDo đó, nhiều quốc gia có "động lực rất, rất mạnh" để từ bỏ đồng đô la Mỹ.ênbảnphỏngvấnnhàpháttriểTrước đó, công ty dầu lớn nhất Nga Nga cho biết, các hợp đồng xuất khẩu của công ty không còn được sử dụng bằng đô la Mỹ và chuyển đổi thành thanh toán Euro.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nga Igor Shechin cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Á -Âu rằng tất cả các hợp đồng xuất khẩu của Tập đoàn Dầu khí Nga đều nhận ra việc định cư Euro, và tiềm năng của việc định cư Euro là rất lớn.Ông cũng chỉ ra rằng sự trầm trọng của các vụ ma sát và trừng phạt thương mại ngày nay đã khiến thị trường kinh tế thế giới phải đối mặt với những rủi ro mới.

Biên bản phỏng vấn nhà phát triển

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nga Igor Siechen nói rằng các khoản thuế thương mại và trừng phạt thương mại ngày càng tăng của thế giới hiện đang phá hủy mối liên hệ kinh tế đã được thành lập.Khi thương mại thế giới không chỉ phải chịu chu kỳ chính trị, mà ngay cả chu kỳ bầu cử, rủi ro mới sẽ xuất hiện.Các chuyên gia đã phân tích rằng lý do chính cho hợp đồng xuất khẩu của công ty dầu Nga từ việc giải quyết Euro có thể là lo lắng về các lệnh trừng phạt của Mỹ, và cũng là để giảm nguy cơ giao dịch của các nước châu Âu mua dầu.Theo phân tích, mặc dù các công ty dầu mỏ của Nga rất khó có được lợi nhuận cao thông qua sự khác biệt trao đổi, về lâu dài, biện pháp này sẽ đạt được kết quả quan trọng.

Bởi vì điều này sẽ thúc đẩy các nhà xuất khẩu dầu khác của Nga giải quyết bằng Euro hoặc các loại tiền tệ khác từ đồng đô la Mỹ.Ngoài ra, theo các báo cáo truyền thông Nga, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã phát triển một phương pháp định cư điện tử có thể được thay thế trong trường hợp hệ thống định cư Swift. Hệ thống chung của hệ thống đã ký một thỏa thuận thương mại với một loạt các đối tác bao gồm cả Trung Quốc và Iran. Thông qua bất kỳ cơ chế đầu tư và giải quyết cần thiết nào để bỏ qua đồng đô la Mỹ. Trung Quốc, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là hội nhập kinh tế Á -Âu của bốn nhà mạng chính, trước đó , Kunlun Bank đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện các giao dịch ngân hàng với Iran vào cuối tháng 12 năm nay và chỉ sử dụng RMB cho các giao dịch tài chính.Vào lúc 11:08 ngày 31 tháng 10, Giờ Bắc Kinh, Chỉ số Đô la Mỹ hiện được báo cáo là 9703187. Global De -us Dollar Surmoil được hồi sinh và tình trạng của đồng đô la Mỹ bị thách thứcThị trường vẫn lo lắng trước khi người Anh được tổ chức vào ngày 12 tháng 12.

Vào ngày 30 tháng 10, nhà phân tích ngoại hối Gary Howes nói rằng mặc dù sự hỗ trợ của Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đã dẫn đầu sự lãnh đạo, nhưng cũng có thể có một quốc hội bị đình chỉ.Trong trường hợp này, triển vọng Brexit sẽ có sự không chắc chắn trở lại, và xu hướng pound sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Biên bản phỏng vấn nhà phát triển

Vào tháng 12, cuộc bầu cử Anh đã được tổ chức, và bảng Anh có nhiều khả năng vượt qua bảng Anh và tiếp tục dao động gần điểm cao gần đây. Trọng tâm của thị trường có thể chuyển sang cuộc bầu cử sớm của Anh vào ngày 12 tháng 12.Đối với bảng Anh, một cánh cửa mới của sự không chắc chắn chính trị đã được mở ra: một mặt, nguy cơ Brexit mà không có thỏa thuận Brexit đã bị loại trừ, và Đảng Bảo thủ sẽ làm việc theo hướng đạt được Thỏa thuận Brexit.

Mặt khác, Corin, một quốc hội bị đình chỉ hoặc lãnh đạo Đảng Lao động, có thể lãnh đạo chính phủ mới, khiến các dây thần kinh thị trường phải ở trong tình trạng căng thẳng.Nhà phân tích Forex toàn cầu của MAF, Marc Andre Fongern cho biết: & ldquo; người Anh, nền kinh tế trong nước, và pound cần phải là chính trị.Do đó, cuộc bầu cử sớm là cách duy nhất thích hợp để đạt được mục tiêu này.Trong bối cảnh phát triển hoàn toàn không thể đoán trước và sắp xảy ra của quốc hội, xu hướng của đồng bảng Anh là vô cùng hỗn loạn.& rdquo; Tuy nhiên, Feng Fien nói rằng so với bước đột phá đi xuống, đồng bảng có nhiều khả năng chia tay.Theo vụ việc gần đây, xu hướng tương lai của đồng bảng có thể trở nên ít khó khăn hơn, ngay cả khi các hoạt động chiến dịch của mỗi bên có thể gây ra sự biến động đáng kể.

Đại lý bán hàng ngoại hối Saxo thị trường Olivier Konzeoue cho biết: & ldquo; Đối với thị trường, điều quan trọng là trước khi phiên bản mới nhất của Thỏa thuận Brexit được thông qua, sẽ mất nhiều thời gian.Từ góc độ vĩ mô, việc tổ chức các cuộc bầu cử có nghĩa là Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các vấn đề kinh tế và thực hiện các biện pháp mở rộng.

Các xung lực tín dụng sẽ làm chậm sự tăng trưởng kinh tế của Anh cho đến cuối quý đầu tiên của năm 2020.Không có nghi ngờ rằng điều này sẽ gây áp lực lên giữa nhiệm kỳ của bảng Anh, cũng như những rủi ro ẩn giấu trong cuộc bầu cử.

& rdquo; kết quả thăm dò ý kiến ​​hiện tại có lợi cho Đảng Bảo thủ nơi có Thủ tướng Johnson.Tuy nhiên, nếu đảng bảo thủ muốn có được một số ghế đa số trong cuộc bầu cử đầu tiên, nó phải có được lợi thế hàng đầu đáng kể so với các đối thủ gần nhất.

Rất khó để nhận thấy rằng kết quả dự đoán trước là tỷ lệ cược của Đảng Bảo thủ do Betfair cung cấp do công ty chơi game Betfair cung cấp là 10/11, và tỷ lệ không có quốc hội nào là 11/10.John Curtice, chuyên gia nổi tiếng nhất ở Anh, nói rằng nếu anh ta để anh ta mạo hiểm đoán kết quả của cuộc bầu cử trước, thì có khả năng sẽ có một quốc hội bị đình chỉ.Kết quả này sẽ có nghĩa là vấn đề Brexit sẽ không được giải quyết. Người ta hy vọng rằng Quốc hội sẽ có chiến đấu nội bộ để ngăn chặn Thỏa thuận Brexit được thông qua, điều đó có nghĩa là Brexit sẽ bị trì hoãn và không chắc chắn.Điều này sẽ dẫn đến việc tiếp tục mùa đông lạnh của đầu tư kinh tế Anh, điều đó có nghĩa là triển vọng của đồng bảng chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Nhà phân tích ngoại hối Gary Howes cho biết: & ldquo; điều đáng chú ý là các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy Đảng Bảo thủ có lợi thế hàng đầu là 10 điểm và bảng Anh đang tiêu hóa thông tin này.Chúng ta có thể tưởng tượng rằng bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong kết quả của các cuộc thăm dò có thể làm cho đồng bảng tăng hoặc thấp hơn trong thời gian ngắn.

Trong cuộc bầu cử năm 2017, cựu Thủ tướng Anh Tresa & Middot; Các cuộc thăm dò của Mei, trong các cuộc thăm dò đã trải qua những thay đổi kịch tính, và Pound đã đưa ra một phản ứng tiêu cực.Chúng tôi nghi ngờ liệu cuộc bầu cử đầu vào tháng 12 năm 2019 sẽ giống nhau.

Morten Lund, một nhà kinh tế tại Nomura Securities, nói rằng dự đoán kết quả bầu cử dường như khó khăn hơn bao giờ hết.Brexit sẽ trở thành chủ đề số một, có thể lật đổ chiến dịch truyền thống.

Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson dường như là ứng cử viên phổ biến nhất, nhưng rủi ro của các hội đồng bị đình chỉ cũng rất cao.Sau khi quá trình Brexit bị đình chỉ, sự biến động của đồng bảng đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.Bảng Anh so với đồng euro được cố định trong phạm vi 1.1550-1.1650, trong khi đồng bảng so với đồng đô la Mỹ được cố định trong phạm vi 1.28-1,29.Morten Lund tin rằng đồng bảng sẽ được giao dịch gần các cấp này trong vài ngày tới vì người ta dự kiến ​​rằng khi các phe phái của đảng đang chuẩn bị cho chiến dịch, thông tin mới sẽ hiếm khi được thông qua.

Thủ tướng Johnson sẽ nhận ra số phận đáng kinh ngạc của chiến dịch Torresa & Middot trước đây của Torresa & Middot.Nhà phân tích ngoại hối Gary Howes cảm thấy rằng Johnson chưa sẵn sàng rời khỏi các vấn đề trong nước cho Đảng Lao động, nghi ngờ rằng Đảng Bảo thủ sẽ được chuẩn bị tốt hơn lần này.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử đầu năm 2019 cuối cùng sẽ là một cuộc bầu cử Brexit, đặc biệt là từ quan điểm của thị trường ngoại hối.Mikael Olai Milhoj, một nhà phân tích cao cấp của Danask Bank, cho biết: & ldquo; Chúng tôi mong muốn một kết thúc cuộc bầu cử để kết thúc quá trình Brexit.

Nếu Thủ tướng Johnson thắng, ông có thể thực hiện thỏa thuận Brexit của mình mà không có quá nhiều vấn đề.Nếu đảng đối lập thắng, cuộc trưng cầu dân ý Brexit thứ hai có thể sẽ được tổ chức.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20999bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20