{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789b%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20V%C3%B2%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIO66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gam88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanthangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686th%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mu88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kimsa%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BODOG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tyboi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VB777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsporttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq724%20-%20

"Love Dinglekburg: Moon Old Simulator" hiện được ra mắt trên Steam!

ệnđượcramắttrê2. "Xian Jian Qi Xia Zhuan 7" đã mở một cuộc hẹn chơi thử nghiệm vào ngày 6 tháng 1. Các yêu cầu cấu hình cấu hình được đề xuất 2060 thực sự không thấp.

ệnđượcramắttrêTrước đó, "Cyberpunk 2077" bảy điểm số đã yếu đi, xếp thứ ba, nhưng nhà thiết kế nhiệm vụ trưởng CDPR gần đây cho biết vẫn còn nhiều bí mật trong công việc này chưa được phát hiện và họ sẽ tiếp tục nghe phản hồi của người chơi.ệnđượcramắttrêPhần mười thứ chín là "Hãy cho cô ấy tình yêu 5" và "Wild Dart 2". Theo hãng tin, các lô hàng chuyển đổi của ngân hàng đã vượt quá 1 triệu đơn vị. Theo thống kê của các tổ chức, con số đã vượt quá tổng số tiền của Cùng một thời gian bán hàng của PS4 và Xbox One cùng một lúc.

ệnđượcramắttrêNgoài ra, Nintendo dự đoán rằng vào năm 2021, doanh số toàn cầu của Switch sẽ đạt 24 triệu đơn vị.ệnđượcramắttrê2. Danh sách hàng tuần của Anh: "Tình bạn rừng" đã đạt đến đỉnh cao của danh sách bán hàng hàng tuần của trò chơi thể chất Anh trong tuần đầu tiên của "GTA 5". Nó đã đạt đến ba lần cùng kỳ năm ngoái.ệnđượcramắttrê"Bộ sưu tập!Những người bạn động vật Mori và "Hatio ou Racing 8 Deluxe Edition" xếp hạng trong số hai người đứng đầu, "GTA 5" xếp thứ tám và "Thái Bình Dương 2077" đã giảm xuống thứ 20.ệnđượcramắttrê3. Phục hưng?Long Yuan tuyên bố rằng trò chơi mới "Tự đi Moba" Long Yuan đã công bố trò chơi di động IP mới "tự đi moba" của "Duoduo self -walking". Xem một số bóng của "dota".ệnđượcramắttrêSinh ra từ Moba và muốn trở lại Moba, làn sóng này là thời Phục hưng (nhiều lần nhảy).

ệnđượcramắttrê4. Địa điểm ban đầu của "Linh hồn của Malaysia" đã kết thúc, và sự gây quỹ cộng đồng của sự phục hồi Torii đã kết thúc. Vào tháng 3, "linh hồn của đảo Malaysia" đã bị bão phá hủy vào tháng 3, sự phục hồi của đảo Malaysia "Nhà Pingcheng Bowlo" vào cuối ngày hôm nay, tổng số tiền hỗ trợ đạt 27,1 triệu yên và số tiền là 542%mục tiêu ban đầu. Nó sẽ xây dựng một kế hoạch ngân sách chi tiết và bắt đầu xây dựng vào tháng 3 và cố gắng kết thúc vào tháng 8 Năm nay.ệnđượcramắttrêNEC Nhật Bản Lenovo (liên doanh giữa Lenovo và khổng lồ công nghệ Nhật Bản NEC) đã ra mắt một chiếc máy tính xách tay nhỏ -Lavie Mini.ệnđượcramắttrêNgoài ra, một số trò chơi DSIware cũng đã bị xóa khỏi các cửa hàng 3DS.

ệnđượcramắttrê"Lego City: Undercover" vẫn có thể được phát trên PS4, Xbox One, NS và PC.ệnđượcramắttrêMặc dù loạt "Batman: Akham" đã đạt được thành công lớn, nhưng IP này đã bị đình trệ trong hơn năm năm.ệnđượcramắttrêNăm ngoái, Warner Bros. cuối cùng đã công bố phái sinh của "Hiệp sĩ Gotham", trông giống như hội họa và chuyển động, nhưng có những khác biệt rõ ràng, chẳng hạn như các hệ thống nâng cấp, tập trung hơn vào tiến trình và thiết bị.ệnđượcramắttrêCó vẻ như trận chiến của trò chơi này cũng khác với loạt "Akham" trước đó. Để phục vụ cho sự hợp tác, trận chiến đã được thiết kế lại ở một mức độ nhất định.

Trong một cuộc phỏng vấn với Gamesradar, nhà sản xuất Fleur Marty nói rằng mặc dù Gotham Knight có cùng DNA với loạt "Akham", họ đã thiết kế lại trò chơi cho các chức năng hợp tác mới."Để thích ứng tốt hơn với mô hình hợp tác, chúng tôi đã thiết kế lại hoàn toàn hệ thống chiến đấu.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn là một trò chơi chiến đấu. Một số cơ chế sẽ không làm cho người chơi Akam Series quá lạ, nhưng chúng vẫn rất khác nhau về nhiều khía cạnh."Marty nói rằng mặc dù trò chơi có bốn nhân vật có thể chơi được, nhưng lối chơi hợp tác đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ về hai nhân vật cùng một lúc, điều đó có nghĩa là sẽ có một số lượng lớn kết hợp chiến đấu.Nhà sản xuất điều hành "Dragon Century" Christian Tweetsey đã chia sẻ một bản đồ khái niệm mới về "Thế kỷ rồng" trên tài khoản Twitter cá nhân của mình.Christian Tweetsey, người đã tham gia Bioware của Bioware, sẽ dẫn đầu sự phát triển của trò chơi "Dragon Century" mới.

Bản đồ khái niệm cho thấy hành động của một cung thủ cung để kéo cây cung và mũi tên, nhưng cây cung của anh ta bao gồm các mảnh ma thuật, và cung và mũi tên là năng lượng ma thuật.TGA năm ngoái, Bioware đã phát hành đoạn giới thiệu CG đầu tiên cho trò chơi này, có một cây cung ma thuật và mũi tên tương tự trong đó.Trò chơi "Dragon Century" mới sử dụng động cơ Frost Frost tiếp theo của Dice, có cùng động cơ với "Battlefield 6" và "Chiến tranh giữa các vì sao: Falling Samurai 2".ROBLOX Corporation được thành lập vào năm 2004 và được thành lập bởi doanh nhân người Canada David Bascuzki và Erik Cassel quá cố. Cho đến nay, nó chỉ tạo ra một trò chơi "Roblox". Trò chơi nổi tiếng nhất.

Trò chơi của "Roblox" xoay quanh các trò chơi sáng tạo và mini, và sau đó mở rộng cơ chế cốt lõi của nó như "My World", và cuối cùng tạo thành một cộng đồng khổng lồ.Trò chơi này rất phổ biến đối với người dùng điện thoại di động và trẻ em.

Một báo cáo của BusinessWire nói rằng định giá hiện tại của Roblox là 29,5 tỷ đô la, điều này khiến Roblox trở thành một trong những công ty trò chơi có giá trị nhất.Công ty hàng đầu Altimeter Capital và Dragoneer Investment Group xác nhận tin tức và xác nhận rằng Roblox đã huy động được 520 triệu đô la Mỹ thông qua một loạt tài chính vốn cổ phần tư nhân.

Theo một tuyên bố từ Tạp chí Phố Wall và Roblox, công ty trước đây đã quyết định công khai vào năm 2020. Bây giờ họ sẽ theo dõi Spotify, Palantir và Slack để công khai thông qua niêm yết trực tiếp.Điều này cũng sẽ tiếp tục mở rộng bản chất hiện tại. Các cổ đông hiện tại hoặc bất kỳ ai sở hữu cổ phiếu sẽ được phép bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư mới.Giám đốc điều hành Roblox Davidbaszucki chào đón Altimet và Dragoneer. Ông nói: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Altimeter, Dragoneer và các nhà đầu tư mới khác."Chúng tôi mong muốn được hợp tác với tất cả họ, tiếp tục sứ mệnh của chúng tôi và thiết lập một nền tảng kinh nghiệm chung của con người, để hàng tỷ người dùng có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ từ chơi để làm việc và học tập."Sau giao dịch này, tổng giá trị của công ty đã tăng từ 4 tỷ USD lên 29,5 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái.Bây giờ công ty đã vượt qua các công ty trò chơi như Take-Two, Ubisoft và CD Projekt.

Nếu bạn vẫn muốn so sánh với một số gã khổng lồ trò chơi lớn hơn, cũng có: Nintendo trị giá 53,73 tỷ USD, Activision Blizzard là 56,27 tỷ USD, EA là 34,34 tỷ đô la Mỹ và trụ cột sau Riot và Epic Games Dollar.Trong mọi trường hợp, đây là một thành tích lớn, đặc biệt là đối với một công ty chỉ sản xuất một trò chơi cho đến nay.

Thành công lớn của nó chủ yếu liên quan đến Google Play/App Store. Kể từ năm 2014, trò chơi đã tải xuống 159,6 triệu lần trong Google App Store và người dùng đã chi 2 tỷ đô la Mỹ cho các nền tảng điện thoại di động.Số lượng người chơi tích cực trong trò chơi cũng đã tăng gấp đôi lên 36,2 triệu.

Một trong những lời chỉ trích của thế giới bên ngoài cho Xbox Series X là nó không có đủ trò chơi mới để chơi tiềm năng của nó.Tất nhiên, bây giờ, Xbox Series X có 68 trò chơi tối ưu hóa thế hệ.

Rõ ràng, trong những ngày đầu của thế hệ mới, một số trò chơi chỉ xem xét thế hệ phần cứng mới, bởi vì không có đủ máy chủ trên thị trường để làm cho trò chơi bán tốt.Đây là lý do tại sao Microsoft và Sony đang nói về khoảng thời gian chuyển tiếp từ 2 đến 3 năm giữa thế hệ trước và thế hệ mới, đặc biệt là vì thế hệ này, như thế hệ trước, với mục tiêu "dài hơn" 5 năm.Có thể thấy rằng nhiều trò chơi là quá trình tạo chéo.Đây là lý do tại sao phiên bản làm việc của phiên bản trò chơi rất quan trọng trước khi máy chủ mới được phát hành.

Cả hai đều rất quan trọng. Dựa trên tính năng này, chúng ta có thể trải nghiệm trò chơi Xbox One trên XSX/XSS.Nhưng nó cũng có những hạn chế của nó.

Một số trò chơi chỉ có thể chạy và một số trò chơi đã được cải thiện rất nhiều dựa trên nhồi máu cơ tim của chủ nhà.Việc tối ưu hóa Microsoft và các nhà xuất bản khác cho thế hệ trò chơi tiếp theo có nghĩa là các trò chơi này sẽ sử dụng tốt hơn các chức năng phần cứng.

Tối ưu hóa này tương đương với "Tăng cường cho Xbox One X", nghĩa là làm lại, bao gồm hiệu suất từ ​​60 đến 120 khung hình và cải thiện vật liệu, bóng tối và thậm chí theo dõi ánh sáng.Điều đáng chú ý là không phải tất cả các trò chơi được tối ưu hóa cho XSX đều có cùng lợi thế.

Một số trò chơi này có đặc điểm của theo dõi ánh sáng và 120 khung hình mỗi giây, trong khi những trò chơi khác chỉ có thể tăng tốc độ khung hình.Tất nhiên, sau khi lưu trữ gần hai tháng, các trò chơi được tối ưu hóa đã đạt 68, điều này thực sự được ca ngợi. Microsoft cũng hứa rằng nhiều trò chơi sẽ được thêm vào dòng sản phẩm được tối ưu hóa trong tương lai.IO Interactive sử dụng "dịch vụ liên tục" trên loạt khởi động lại "Kẻ giết người" và đã đạt được một số hiểu biết có giá trị.Sê -ri Khởi động lại "Killer" mới bao gồm một số lượng lớn các nỗ lực thử nghiệm của nhà phát triển IO tương tác.

Thế hệ ban đầu của sê -ri khởi động lại đã thử mô hình phân phối kiểu mùa, do đó trở thành trò chơi dịch vụ liên tục đầu tiên của studio.Bây giờ, "Killer 3", khởi động lại loạt phim, sắp được phát hành. VG247 đã một lần nữa giao tiếp với IO tương tác để hiểu những gì hãng phim học được từ các hoạt động dịch vụ liên tục trong những năm gần đây và các hoạt động mới của họ trong "Killer 3" .

"Có thể, nhưng không tuyệt đối", Travis Barbour, người phụ trách trao đổi nói."Tôi không muốn nói rằng đây là nơi chúng tôi muốn tăng gấp đôi, nhưng tôi nghĩ nó thực sự phù hợp với những gì chúng tôi muốn làm cho loạt" Killer ".

"Ngoài ra còn có một cuộc tranh cãi về sản xuất, nghĩa là làm thế nào để cho nhóm tập trung vào cơ chế/địa điểm/chỗ dựa cốt lõi và đối phó với các yếu tố khác trong nền.Nhà sản xuất điều hành Forest Swartout Lớn cho biết thêm: "Tôi nghĩ rằng đây là lợi ích của sự tập trung -nó cho phép chúng tôi không còn cố gắng làm hỏng nó, cho phép chúng tôi làm rõ trong phân phối, nhưng nó sẽ cải thiện sau này.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203979%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NHAT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ch%C3%A1o%20L%C3%B2ng%20TV%20-%20