{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SIN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MAYCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vz99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DOLA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RIO66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kto%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20thethao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FAbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20solarbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20

RTS "Chuyến lưu diễn cuối cùng của sự trở lại" trong Thế chiến tôi đã xác nhận rằng nó sẽ được ra mắt vào năm 2023

ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăUBS nói rằng cho đến gần đây, giá dầu vẫn nằm trong hai thái cực.

ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăGiá giao ngay của tàu dầu thô là ở mức giá tương lai cao nhất, bởi vì người bán rất khó tìm người mua cho tàu ở Tây Phi, Nga và Kazakhstan.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăĐồng thời, nút cổ chai của các đường ống dầu ảnh hưởng đến việc cung cấp dầu thô ở Hoa Kỳ và Canada.

RTS

ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăTính đến thời điểm báo chí, tương lai dầu thô Brent đã giảm 0,37%xuống còn 78,14 đô la mỗi thùng; tương lai dầu thô Hoa Kỳ giảm 0,35%xuống còn 71,05 đô la mỗi thùng.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăMặc dù giá của hai tương lai dầu thô lớn đã giảm, nhưng nó vẫn gần với điểm cao kể từ tháng 11 năm 2014, đã đạt được vào ngày cuối cùng.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăHọ đã chạm 79,47 đô la và 71,92 đô la của ngày giao dịch cuối cùng.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăDầu khí Hoa Kỳ (API) đã báo cáo vào thứ ba rằng vào tuần ngày 11 tháng 5, hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 4,9 triệu thùng lên 435,6 tỷ thùng.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăNút thắt ở Bắc Mỹ có thể là lý do cho sự gia tăng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ.

ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăGreg McKenna, chiến lược gia chính của thị trường Axitrader, nhà môi giới tương lai Axitrader, cho biết: & ldquo; Đối với giá dầu hiện tại, dữ liệu hàng tồn kho API của Hoa Kỳ phù hợp với mô hình hàng đầu, hoặc ít nhất là một mức độ đáng kể về xu hướng.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonă& rdquo; Như Hoa Kỳ có thể tái phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran và nhu cầu dầu mạnh, các nhà phân tích nói rằng thị trường dầu thô có thể tiếp tục tương đối chặt chẽ trong năm nay.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăCông ty môi giới tương lai Singapore Onda Châu Á -Pacific Giám đốc thương mại Stephen Enies nói rằng hợp đồng tương lai dầu thô của Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của ông.

ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăLà nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc cam kết thúc đẩy tương lai dầu thô của Trung Quốc để trở thành hợp đồng điểm chuẩn giá dầu quốc tế thứ ba sau Brent Ellel Oil và WTI.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăGiao dịch ngày càng tích cực của Trung Quốc Ine Dầu thô tương lai cũng cho thấy nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đã tăng lên. Ngay khi nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đạt 9,6 triệu thùng mỗi ngày.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăBarry White, phó chủ tịch cấp cao của các công cụ phái sinh ở Singapore, nói rằng Trung Quốc cũng là người mua dầu thô Iran lớn nhất. Gần đây, sự gia tăng khối lượng giao dịch của tương lai dầu thô Ine đã được các lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran.ếnlưudiễncuốicùngcủasựtrởlạitrongThếchiếntôiđãxácnhậnrằngnósẽđượcramắtvàonăWhite cũng nói rằng quyết định trừng phạt có thể đẩy nhanh Ine là quá trình thứ ba trên thế giới đối với điểm chuẩn giá dầu thô thứ ba thế giới.

Những người tham gia thị trường cho biết các nhà đầu cơ dự kiến ​​sẽ đẩy giá INE lên mức cao kỷ lục là 75,40 đô la/thùng, sẽ vượt quá sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh và nhà máy lọc dầu của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro.Sản xuất của Iran bị giảm hoặc không thể tránh khỏi, nhưng một báo cáo gần đây từ báo cáo gần đây của OPEC bị suy yếu gần đây cho thấy sản lượng của Venezuela hiện đang ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, đồng thời, nó chỉ ra rằng thặng dư dầu thô toàn cầu và về cơ bản loại bỏ .

RTS

Nhưng ngay cả như vậy, OPEC và các quốc gia sản xuất dầu khác vẫn đang cắt sản lượng dầu thô thay vì xem xét các thỏa thuận giảm sản xuất càng sớm càng tốt.Walter Zimmerman, nhà phân tích kỹ thuật của ICAP TA, nói rằng mối đe dọa hiện tại đối với thị trường là giá dầu đủ cao sẽ kích hoạt 7.700 giếng dầu đang khoan nhưng chưa hoàn thành ở 48 tiểu bang ở Hoa Kỳ.Zimmerman cũng nói rằng nếu nguồn cung cấp dầu thô của Iran thực sự bốc hơi khỏi thị trường, thì tác động đến Brent sẽ lớn hơn nhiều so với tác động đối với WTI.Không thể biết tác động của Hoa Kỳ sẽ trừng phạt nào đối với ngành công nghiệp dầu mỏ ở Iran.

Một yếu tố quan trọng là thái độ của các quốc gia tiêu dùng dầu thô lớn khác sẽ ảnh hưởng đến các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến Iran, sẽ được công bố vào tháng 11 năm nay.Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh, Đức và Iran vẫn duy trì khuôn khổ của Thỏa thuận hạt nhân Iran để giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, do đó làm giảm tác động của các công ty trong nước ở Iran.Các nhà phân tích ngân hàng công nghiệp Pháp Michael Witona dự đoán rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ loại bỏ 400.000 đến 500.000 thùng dầu thô Iran khỏi thị trường dầu toàn cầu.Tuy nhiên, Witner nói rằng các lệnh trừng phạt trong năm 2012 đã làm giảm sản lượng dầu thô của Iran và khối lượng xuất khẩu xuống 1 triệu thùng mỗi ngày, nhưng lần này, tác động dự kiến ​​sẽ nhỏ hơn nhiều.

Trên sơ đồ 1 giờ của phân tích kỹ thuật, hai âm lớn liên tiếp được hỗ trợ ở mức trung bình di chuyển 100 ngày. Trung bình di chuyển 100 ngày duy trì xu hướng tăng lên. Đồng thời, một âm lớn hình thành một hình thức nuốt. Có ở đó. là một sự suy giảm liên tục, nhưng nó được hỗ trợ gần vị trí cao trong da Yin. Do đó, hỗ trợ trực tiếp nhất dưới đây là $ 70,9. Xu hướng. Vị trí này sẽ là. Top là $ 71,26.Nếu dòng này bị mất một lần nữa trong ngày, giá dầu ngắn hạn vẫn sẽ duy trì xu hướng.

RTS

Theo phần mềm doanh nghiệp kinh tế kinh tế tài chính của Huitong, kể từ 11:40 giờ Bắc Kinh, giá đóng cửa của hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã được báo cáo là $ 71,01/thùng.Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Sự khác biệt về giá giữa hai loại dầu của Meibu mở rộng, cuộc phản công tương lai dầu thô Trung Quốc

Đã vài ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Người mua châu Âu của Iran tiếp tục mua dầu Iran và không vội vàng thay thế ngay lập tức nguồn cung cấp dầu của Iran.Tuy nhiên, một số nhà máy lọc dầu và thương nhân nói rằng các vấn đề tài chính có thể ngăn họ buôn bán dầu với Iran.Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, doanh số bán dầu của Hoa Kỳ đối với Iran đã xử phạt tái chế Iran sau thời gian đệm 180 ngày.Hình dưới đây cho thấy những thay đổi trong sản xuất dầu của Iran có thể được nhìn thấy từ con số sản xuất dầu của Iran đã giảm mạnh sau các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran vào năm 2012.Tuy nhiên, sau khi các lệnh trừng phạt đã bị hủy bỏ vào năm 2016, sản lượng dầu của Iran đã tăng mạnh.Do thời gian đệm 180 ngày ở Hoa Kỳ, người mua châu Âu đã không vội vã thay thế ngay lập tức nguồn cung cấp dầu của Iran.

Các lệnh trừng phạt dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm nay.Tất cả người mua đã tuyên bố rằng họ hiện đang tuân thủ bất kỳ lệnh trừng phạt nào được Hoa Kỳ thực hiện trên thương mại Iran và sẽ là trường hợp trong tương lai.

Một số người mua dự đoán rằng ngành ngân hàng có thể xảy ra do các lệnh trừng phạt, chẳng hạn như có được tài chính thương mại.Dầu khí Tây Ban Nha Cepsa là một trong những khách hàng châu Âu của Iran. Người phát ngôn của công ty Marta Llorente nói rằng các hoạt động thương mại của công ty với Iran hiện đang được thực hiện như bình thường.

Eni, Ý Dầu khí, cũng đang mua dầu Iran. Khối lượng mua hàng tháng hiện tại là 2 triệu thùng."Chúng tôi hiện không làm bất cứ điều gì hiện tại, và chúng tôi vẫn đang xem.

Nếu chúng tôi buộc phải giảm mua dầu của Iran, chúng tôi sẽ làm điều này."Các nguồn tin của công ty thương mại nói rằng thương mại với Iran dường như kéo dài 6 tháng, nhưng các thương nhân dự đoán rằng ngay cả khi Hoa Kỳ miễn trừ người mua châu Âu, các ngân hàng sẽ tiếp tục mua dầu Iran, cho dù cần phải giảm trong thời gian Buffer, chìa khóa để mua.Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Geng Shuang cũng tuyên bố tại một cuộc họp báo thường xuyên được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác thực dụng bình thường và minh bạch với Iran mà không vi phạm nghĩa vụ quốc tế.Vì châu Âu vẫn đang trong mô hình chờ đợi, Iran cho biết xuất khẩu dầu của họ sẽ không bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Châu Âu vẫn đang mua dầu Iran và liệu thương mại có thể tiếp tục ở các ngân hàngNhà kinh tế Citi cảnh báo rằng giá dầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, điều này có thể sớm tạo ra một "môi trường đặc biệt không thuận lợi" cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Tài sản rủi ro cảnh báo Citi có thể phải đối mặt với giá dầu khắc nghiệt trong hai năm qua. Từ $ 26/thùng năm 2016 đến $ 77/thùng vào ngày 15 tháng 5, số dư cung và cầu đã được thắt chặt đều đặn.Điều này cũng đã giúp thúc đẩy lợi nhuận của công ty -trong tháng qua, một số nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên và các nhà tinh chế dầu đã trở thành người chiến thắng lớn nhất của Phố Wall.

Nhóm chiến lược toàn cầu Citi, Mark Schofield, được công bố trong một báo cáo nghiên cứu được công bố vào ngày 15 tháng 5 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định cho phép Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, trong đó cấu thành một chính trị địa chính trị lớn. Thay đổi và có thể gây ra những thay đổi trong hướng đi của sai lệch.Citi bổ sung cho biết, sự tăng trưởng kinh tế yếu và lạm phát có thể tạo ra một môi trường đặc biệt khắc nghiệt đối với các tài sản rủi ro.

Ngoài một loạt các cuộc xung đột khu vực, các nhà kinh tế Citi tin rằng giá dầu tiếp tục tăng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn dự kiến, điều này có thể làm trầm trọng thêm những rủi ro mà những người tham gia thị trường tài chính phải đối mặt.Sự chắc chắn duy nhất là sự không chắc chắn vào tuần trước, Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cột mốc năm 2015 và hứa sẽ tái phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran.Quyết định gây tranh cãi này phần lớn không tương thích với cộng đồng quốc tế, gây lo lắng ở Trung Đông.Sản xuất dầu Iran chiếm khoảng 4%sản lượng dầu của thế giới và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có thể cắt đứt một số nguồn cung cấp dầu của Iran.

Vào năm 2012, khi chính quyền Obama áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, xuất khẩu dầu của Iran đã giảm xuống còn khoảng 150 thùng mỗi ngày.Kể từ khi hủy bỏ các hạn chế xuất khẩu vào năm 2015, như là một phần của thỏa thuận đa phương, thỏa thuận này cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Iran để đổi lấy các hạn chế đối với các dự án hạt nhân của Iran.

Tên chính thức của thỏa thuận là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và sản xuất dầu hàng ngày của Iran đã tăng hơn 1 triệu thùng.Hầu hết các nhà phân tích dự đoán rằng vào cuối năm nay, tác động của việc Mỹ khởi động lại các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung dầu Iran sẽ bị hạn chế hơn, đặc biệt là so với tác động của các lệnh trừng phạt năm 2012 của Obama.

Họ tin rằng động thái của Trump sẽ khiến xuất khẩu dầu của Iran giảm 300.000 đến 500.000 thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với việc giảm 1 triệu thùng xuống còn 1,5 triệu thùng mỗi ngày sáu năm trước.OPEC, Nga và một số quốc gia sản xuất dầu của các đồng minh khác đã dẫn đầu trong việc cố gắng xóa nguồn cung toàn cầu trên toàn thế giới và đẩy giá dầu.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThapcamTV%20-%20