{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FCB8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Suong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8cc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S%C6%B0%C6%A1ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sao%20k%C3%AA%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20777loc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Chaolong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pxj%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092slot%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KINGBIT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20L%E1%BA%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBTY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SaokeTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LETOU%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bum79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S%C6%B0%C6%A1ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20

Sự phấn khích là không giới hạn!Chế độ Battle Royale "Diablo" được ra mắt trong một thời gian giới hạn

ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạChủ tịch mới của IMF kêu gọi những người ra quyết định của các quốc gia khác nhau thực hiện các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu chậm lại.

ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạLiên minh châu Âu đã tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề hoãn lại mà không tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp. Thứ Sáu tuần trước, nó cũng tuyên bố rằng họ sẽ công bố quyết định cuối cùng vào thứ ba.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạSau vài giờ của cuộc họp đại biểu nước ngoài của EU, các chính trị gia Anh sẽ bỏ phiếu về chuyển động của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 trước Thủ tướng Johnson.

Sự phấn khích là không giới hạn!Chế độ Battle Royale

ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạLãnh đạo Đảng Lao động đối lập Corbin nhắc lại vào Chủ nhật rằng trừ khi mối đe dọa không có thỏa thuận hoàn toàn bị loại bỏ, ông sẽ không ủng hộ chuyển động của cuộc bầu cử sớm.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạTheo quan điểm này, Johnson có thể khó có được chuyển động để có được hai -thirds các phiếu hỗ trợ cần thiết.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạAnh có thể tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 12. Phải đối mặt với các nhà phân tích rủi ro giảm trong pound ngắn hạn chỉ ra rằng không có tin tức quyết định nào vào cuối tuần, và chính phủ Anh đã tăng áp lực lên quốc hội trước. Tỷ lệ hỗ trợ của đảng còn xa. Trước trung bình di chuyển 10 ngày là 1,2875, pound ngắn hạn vẫn có rủi ro giảm nhất định. Theo sự hỗ trợ của trung bình di chuyển 200 ngày 1.2715, sự thất vọng của vị trí này dự kiến ​​sẽ cung cấp hướng dẫn cho xu hướng tiếp theo của pao.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạ.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạTiến bộ Brexit: Johnson đã cáo buộc Hạ viện của các thành viên của Hạ viện bắt cóc nước này. Liên minh châu Âu có thể bị trì hoãn từ ba tháng đến ngày 31 tháng 1.

ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạDữ liệu và sự kiện nặng được thu thập trong tuần này (ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10). Hoa Kỳ sẽ phát hành dữ liệu nặng như GDP trong quý thứ ba và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Khu vực Euro sẽ công bố CPI tháng 10 và Quý thứ ba về GDP, Ngân hàng Trung ương, Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Canada và Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố giải quyết lãi suất và liệu tình hình thương mại quốc tế và Vương quốc Anh có thể mở rộng Brexit một cách trơn tru hay không.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạNgoài ra, kể từ Chủ nhật tuần trước (27 tháng 10), khi các nước châu Âu bắt đầu thực hiện trật tự mùa đông, thời gian giao dịch của thị trường tài chính châu Âu sẽ bị hoãn lại 1 giờ.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạCác nhà phân tích trước đây đã dự đoán hàng tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng 2,2 triệu thùng.

ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạVề việc đóng cửa hàng hóa, tương lai vàng được giao bởi Sàn giao dịch hàng hóa New York vào tháng 12 đã đóng cửa khoảng 0,6%, đóng cửa ở mức $ 1495,70/ounce.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạBạc tăng 0,1%lên $ 17,54 mỗi ounce.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạBạch kim tăng 2,5%lên 914,31 đô la Mỹ mỗi ounce và vàng giảm 0,8%xuống còn 1742,01 đô la mỗi ounce.ựphấnkhíchlàkhônggiớihạnChếđộBattleRoyaleDiablođượcramắttrongmộtthờigiangiớihạTương lai dầu thô Brent đóng cửa ở mức 1,47 đô la, báo cáo ở mức 61,17 đô la mỗi thùng, tương lai dầu thô của Mỹ đóng cửa ở mức 1,49 đô la, và báo cáo lên 55,97 đô la mỗi thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào thứ Tư và Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45,85 điểm, tăng 0,17%lên 26833,95 điểm; Chỉ số S & P 500 tăng 8,53 điểm lên tới 3004,52 điểm, tăng 0,28%.Chỉ số NASDAQ tăng 15,50 điểm, tăng 0,19%lên 8119,79 điểm.

Sự phấn khích là không giới hạn!Chế độ Battle Royale

Về mặt Brexit, Anh dường như gần gũi hơn để giải quyết các vấn đề ba -and -a -half -brexit của Brexit. Thủ tướng Johnson đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu vào tuần trước và có được tín hiệu hỗ trợ sơ bộ từ Quốc hội Anh vào thứ ba .Nhưng sau đó, Quốc hội đã từ chối lịch trình lập pháp Thỏa thuận Brexit ba ngày, buộc Johnson phải nộp đơn lên EU để hoãn lại thời hạn nghỉ hưu của Anh vào ngày 31 tháng 10 để cho phép thỏa thuận được phê chuẩn tại Quốc hội.Các quốc gia thành viên EU đã hoãn quyết định được phê duyệt bởi cuộc rút lui của Anh vào thứ Tư, nhưng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Tusk đã tweet trước đó rằng ông cho rằng các nhà lãnh đạo EU chấp thuận yêu cầu của Anh.Johnson nói rằng nếu thời gian nghỉ hưu của Anh bị hoãn lại đến cuối tháng 1, anh sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước Giáng sinh.

Các điều kiện thị trường toàn cầu cao hơn một chút trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đã thoát khỏi các báo cáo theo mùa của nhà lãnh đạo công nghiệp Boeing và Caterpillar không có tin tốt.Apple đã tăng 1,3%trước đây, Morgan Stanley nói rằng dịch vụ truyền phát video sắp tới của Apple Apple TV+có thể tăng doanh thu dịch vụ của mình.Giá cổ phiếu của Facebook tăng 2,1%trước đây, Giám đốc điều hành của công ty, Giám đốc điều hành, Zuckerberg đã cố gắng để cho các nghị sĩ Mỹ trấn an tiền tệ kỹ thuật số trong kế hoạch của công ty.Giá của kim loại quý và dầu thô tăng vào thứ Tư. Sau khi Quốc hội Anh ép rút lui Anh, một số nhà đầu tư đã chuyển sang nơi trú ẩn rủi ro vàng và các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Suki Cooper, một nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank, cho biết: "Sự không chắc chắn xung quanh khóa tu của Anh và khả năng ảnh hưởng của nó đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn cho phép các nhà đầu tư chú ý đến vàng."Các nhà lãnh đạo EU xem xét liệu có cho phép Anh gia hạn thời hạn cho Brexit trong ba tháng vào thứ Tư hay không. Thủ tướng Anh Johnson nói rằng nếu Liên minh châu Âu làm như vậy, ông sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trước Giáng sinh.

Sự phấn khích là không giới hạn!Chế độ Battle Royale

Tuy nhiên, Johnson vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Cho dù anh ta có khả năng hoàn thành những gì được thực hiện trước đó sẽ khiến Anh phải rút lui vào ngày 31 tháng 10. Nhà đã nhanh chóng xem xét và phê chuẩn thời gian biểu cho luật pháp được hợp pháp bởi Thỏa thuận Brexit.Đồng thời, tin tức liên quan đến thương mại là lạc quan, xung đột thương mại toàn cầu phá vỡ thị trường tài chính và đã gây lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang được tổ chức vào cuối tháng.Thị trường hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay tại cuộc họp.Các công cụ của FedWatch của Tập đoàn CME cho thấy xu hướng tương lai lãi suất trong Quỹ Liên bang Hoa Kỳ ngụ ý rằng các nhà giao dịch hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất ở 25 điểm cơ bản là 91%."Nhu cầu vàng sẽ được hỗ trợ", Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của Oanda, nói: "Nhu cầu vàng sẽ được hỗ trợ vì Fed sẽ cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ duy trì chính sách lỏng lẻo."Nhưng Moya nói thêm rằng mặc dù ngân hàng trung ương chính vẫn tiếp tục tăng kích thích trong thời gian dài, bài phát biểu của thị trường vàng đã truyền đạt một tín hiệu mơ hồ và xu hướng vàng gần đây là khó khăn.Giá dầu tăng khoảng 2,5%vào thứ Tư. Trước đây, dữ liệu của chính phủ cho thấy hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm và triển vọng của Tổ chức Tổ chức Dầu khí (OPEC) và các đồng minh của họ đã hỗ trợ thị trường hỗ trợ thị trường.

Hiệp hội dữ liệu năng lượng Hoa Kỳ (EIA) tuyên bố rằng tuần trước, hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,7 triệu thùng. Khối lượng nhà máy lọc dầu hàng ngày tăng 429.000 thùng và nhập khẩu dầu thô giảm.Các nhà phân tích trước đây đã dự đoán hàng tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng 2,2 triệu thùng.

Giá dầu đã giảm sớm hơn ngày hôm nay. Dữ liệu trước đó được công bố bởi Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy tuần trước, hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 4,5 triệu thùng lên 437 triệu thùng, tăng thêm các nhà phân tích.Gene McGillian, phó chủ tịch của bộ phận nghiên cứu thị trường năng lượng thương mại, nói rằng báo cáo EIA "đã thu hút một số người mua tham gia vào thị trường, nhưng liệu tình huống này có thể tiếp tục sẽ là một vấn đề. Mặc dù nó phân tán sự chú ý của mọi người, thị trường cuối cùng sẽ Sự kiện trở lại khía cạnh này, "McGillian nói thêm rằng sự suy giảm hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ dường như là do các yếu tố thị trường tạm thời, bao gồm cả việc sản xuất, bao gồm cả nhà máy lọc dầu, thay vì được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản của dầu thô. Làm cho các nhà đầu tư vẫn lo lắng về nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích nói rằng sự suy giảm trong kho xăng của Hoa Kỳ lớn hơn dự kiến ​​và sự suy giảm nhập khẩu dầu ròng, cũng hỗ trợ giá dầu.Tuần trước, hàng tồn kho xăng của Mỹ đã giảm 3,1 triệu thùng và các nhà phân tích dự kiến ​​sẽ giảm 2,3 triệu thùng.

Trong các trường hợp nhu cầu trong năm tới là yếu, OPEC đang xem xét liệu có nên giảm sản xuất hơn nữa hay không, điều này cũng giúp hỗ trợ giá dầu.OPEC và các nhà sản xuất dầu khác, bao gồm Nga, hứa rằng trước tháng 3 năm 2020, sản lượng hàng ngày của dầu thô đã giảm 1,2 triệu thùng.OPEC và các quốc gia thành viên không phải OPEC khác sẽ tổ chức một cuộc họp một lần nữa vào ngày 5-6 tháng 12.Goldman Sachs cho biết hôm thứ Tư rằng giá dầu thô Brent vào năm 2020 có thể tiếp tục được giao dịch gần 60 đô la mỗi thùng, do sự tăng trưởng kinh tế và nghi ngờ địa chính trị, rất khó để tạo ra một làn sóng lớn trên thị trường.

Sau khi ngoại hối rơi vào thứ ba, các giao dịch ngoại hối nói chung là bình tĩnh, nhưng bảng Anh và đồng euro đã tăng ở cả người Anh và Euro sau đó vào thứ Tư.Đồng bảng tăng 0,37%so với đô la Mỹ lên 1,292 đô la.

Đồng euro tăng 0,1%so với đô la Mỹ lên 1,114 đô la.Đồng bảng tăng 0,28%so với Euro lên 0,8617 bảng.

Chiến lược gia ngoại hối của Scotia Capital, Shaun Ostern nói: "Sau khi bảng Anh giảm vào thứ ba, chúng tôi đã thấy một chút ổn định vào chiều thứ Tư", nhưng ông nói thêm rằng "sự gia tăng của bảng Anh và đồng euro có thể khá hạn chế trước khi người Anh Tình hình nghỉ hưu là rõ ràng.Joe Manimbo, một nhà phân tích thị trường cao cấp của Western Union Business Solutions, nói rằng đồng bảng luôn có thể hồi phục. "Cho rằng việc nghỉ hưu vô trật tự dường như bị loại trừ khỏi lựa chọn", Johnson đã không thực hiện mối đe dọa của mình vào thứ ba, đó là , Quốc hội đã từ chối thời gian lập pháp của mình trên bảng thứ ba, ông đã rút lại dự luật.

Thị trường tin rằng điều này gần như loại bỏ khả năng nghỉ hưu vô trật tự.Trước đó vào thứ Tư, tiền tệ ác cảm với rủi ro đã được tăng cường do sự không chắc chắn của khóa tu của Anh, nhưng vào buổi tối Bắc Mỹ, làn sóng gia tăng này đã bị xóa.Đồng đô la Mỹ giảm 0,18%so với đuôi đồng yên xuống còn 108,65 và đồng đô la Mỹ đạt 0,990.Tin tức quốc tế [Báo cáo EIA: Xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ tuần trước đã tăng 435.000 thùng/ngày lên 3,683 triệu thùng/ngày] ngoại trừ dầu thô thương mại dự trữ chiến lược nhập khẩu 5,857 triệu thùng mỗi ngày vào tuần trước, giảm 438 triệu thùng mỗi ngày từ tuần trước, Hoa Kỳ, nguồn cung cấp các sản phẩm dầu thô trung bình là 210,56 triệu thùng mỗi ngày, tăng 3,4%so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị thay đổi của hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã được ghi nhận cho 5 Các tuần liên tiếp. Giá trị thay đổi của hàng tồn kho xăng đã được ghi nhận trong 4 tuần liên tiếp và nó đã đạt mức thấp mới kể từ tuần ngày 12 tháng 4. Hồ sơ tăng.

[Tổng quan về yêu cầu của Liên minh châu Âu về sự chậm trễ Brexit ở EU] Boris Johnson đã viết một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Tusk vào thứ Bảy tuần trước để hỏi các cuộc đàm phán Brexit trong ba tháng đến ngày 31 tháng 1 năm sau; đó không phải là tự động và EU Các nhà lãnh đạo cần sự đồng ý nhất trí.Trên thực tế, Tổng thống Pháp Macron đã đe dọa sẽ ngăn chặn sự hoãn lại, giống như yêu cầu của Anh là trì hoãn Brexit lần trước; Đại sứ của 27 quốc gia khác của Liên minh châu Âu sẽ họp vào lúc 23:30 thời gian vào thứ Tư để thảo luận về các yêu cầu của Anh.

Họ có thể quyết định nhiều cuộc họp hơn trước khi đưa ra đề xuất; các nhà ngoại giao không thể đưa ra quyết định cuối cùng và quyết định cuối cùng phải được đưa ra bởi tất cả các nhà lãnh đạo thay mặt cho tất cả các nhà lãnh đạo. Hiểu; quyết định có thể chính thức hoặc nếu không có sự khác biệt về Brexit đối với Brexit, Tusk sẽ phải tổ chức một hội nghị thượng đỉnh.Các quan chức của EU cho biết họ dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Sáu, được phê duyệt hoặc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh.

[Brexit "Trong một thời gian dài, cuộc biểu tình của các cuộc biểu tình là vô lý, và sự kết thúc của quá trình" Brexit "đã bị trì hoãn trong một thời gian dài đã khiến ngày càng nhiều người Anh mất kiên nhẫn.Vào tối thời gian thứ 22 địa phương, những người ủng hộ "Brexit" và "ở lại châu Âu" tiếp tục phản đối bên ngoài tòa nhà của Quốc hội Anh để bày tỏ sự không hài lòng; những người biểu tình nói rằng các kệ chung vô tận giữa Quốc hội Anh và chính phủ đã khiến người dân khiến người dân khiến người dân khiến người dân khiến người dân đã khiến người dân khiến người dân đã khiến người dân đã khiến người dân đã khiến người dân đã khiến người dân đã khiến mọi người nhàm chán. Luôn luôn.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20g%C3%A0%20v%C3%A0ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208DAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20