{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20solarbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v6bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Me88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phut%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20twin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBOBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qh88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso567%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sb365bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090%20ph%C3%BAt%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20By88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OXbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20shbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20daga%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w88you%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sb365bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20w9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINNYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20

Thông báo chính thức của Embracer đóng cửa loạt phim "Quân đội viễn chinh".

ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễMặt khác, Monnyo Mohamode, huấn luyện viên của Monterey, đã không phải phân chia đội gần đây, và liên tục lãng phí cơ hội và bày tỏ mối quan tâm.

ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễTrong trận chung kết UEFA Champions League tuần trước, Barcelona, ​​dưới thời Setan, đã bị giết bởi người khổng lồ Bundesliga Bayern Munich với sự xấu hổ 2-8.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễCâu lạc bộ Barcelona rất tức giận, và đang chuẩn bị bắt đầu công việc dọn dẹp đội vào mùa hè này.

Thông báo chính thức của Embracer đóng cửa loạt phim

ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễĐầu tiên là huấn luyện viên trưởng, Cyan. Hiện tại, nhà lãnh đạo Hà Lan Costan là ứng cử viên số một cho huấn luyện viên trưởng của Barcelona, ​​và ông cũng đã được hỗ trợ bởi High -level Barcelona.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễCác cầu thủ Corman đã chơi cho Barcelona trong thời gian. Năm 1989, Coman đã hạ cánh từ những người khổng lồ Hà Lan Eindhoven với phí chuyển nhượng 5,7 triệu euro. Đội Balencia, anh đã dẫn dắt đội giành chức vô địch King Cup thứ bảy trong lịch sử của đội.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ[Lei Sports] Hôm nay, hậu vệ Lone Ranger Luca-Dongcic đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với các phóng viên truyền thông. Ông đã nói về vòng đầu tiên của Clippers.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễDongcic nói: & ldquo; Đây sẽ là một thách thức siêu lớn và lớn đối với chúng tôi. Đây là hành trình playoff đầu tiên của tôi, và đó cũng là quý đầu tiên của KP (Kristapus Bolziez). Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thể hiện khả năng của mình và chiến đấu chống lại Nó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ& rdquo; Nói về sự khác biệt giữa vòng playoffs và mùa giải thông thường: & ldquo; chúng tôi sẽ bị tấn công trong vòng playoffs, nhưng chúng tôi không thể có được tiếng còi như trước đây, vì vậy chúng tôi phải chơi cùng một cuộc đối đầu như bên kia.

ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ& rdquo; Giờ Bắc Kinh sẽ là 9 giờ sáng mai, và hai bên sẽ mở ra trò chơi đầu tiên của loạt phim.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễLei Sports News, sau đây là bài đăng sáng hôm nay.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ& rdquo; Liao Chengjian: & ldquo; tình huống này (thời tiết và lịch trình) là một môi trường trò chơi rất khó khăn cho các đội khác nhau, không có người hâm mộ, nhưng dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên trưởng, chúng tôi có một vật lý và sinh lý vật lý nhất định. , nó sẽ duy trì lập trường như đối thủ để học. Đối thủ rất ngoan cường. Trong nhiều năm ở Super League, chúng ta có thể được coi là đối thủ mạnh mẽ. Chúng tôi thách thức Trùng Khánh với thái độ học tập.

ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ& rdquo; 是否 球队 的 : : : : : : : 来讲 来讲 来讲 对 对 对Trên thực tế, tôi cảm thấy rằng đó phải là một chiến thắng. Tôi cảm thấy ít nhất là một trận hòa trong quả bóng này mà chúng tôi đã mất, nhưng đội của chúng tôi vẫn cần phải thực tế hơn. Là một con ngựa quảng bá, có 16 người chơi mới được thêm vào. Chúng tôi vẫn có chúng tôi Vẫn có. Nhiều người chơi không có nhiều kinh nghiệm, chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm đã mắc phải trước đây.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễTôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta có thể làm cho những chi tiết này và nhận được kết quả tốt hơn. Tôi tin rằng chúng ta có thể tốt hơn.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễ& rdquo; Làm thế nào để điều chỉnh tình trạng của Mulic và Matthews Gurter: & ldquo; Tôi luôn cảm thấy rằng tuổi tác chỉ là những con số. Hai người họ ở trên sân và một số sự phục hồi của họ. Tinh thần chuyên nghiệp của họ thực sự quan trọng hơn. Tất nhiên các môn học chiến thuật trong đội cũng có thể cứu người chơi tốt hơn.ôngbáochínhthứccủaEmbracerđóngcửaloạtphimQuânđộiviễNhìn vào đội của chúng tôi bây giờ, chúng tôi ghi điểm từ các mục tiêu từ các cầu thủ khác nhau theo những cách khác nhau. Triết lý của đội là bóng đá đội nhiều hơn.

& rdquo; trong đó khía cạnh của con ngựa khuyến mãi đã cải thiện Liao Chengjian: & ldquo; như một con ngựa khuyến mãi, lần đầu tiên tham gia vào các sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu, sự cải thiện lớn nhất của các vòng này là tự tin. Thành tích là cho kết quả của giấy. Theo như thúc đẩy Malaysia, nó đã tăng lên về tâm lý và sự tự tin.& rdquo;

Thông báo chính thức của Embracer đóng cửa loạt phim

.Sau trò chơi, cầu thủ nhạc jazz donorwan-Mitchell đã được giới truyền thông phỏng vấn.Nói về màn trình diễn của chính mình, Mitchell nói: & ldquo; Đối với tôi, điều quan trọng nhất là cố gắng hiểu biết về tình huống của cuộc thi. Bạn biết đấy, tôi đã nói trước đó trong vài mùa đầu tiên của sự nghiệp, tôi có thể trở thành một mùa của sự nghiệp của tôi, tôi có thể trở thành một mùa giải trong sự nghiệp của mình, tôi có thể trở thành một mùa giải trong sự nghiệp của mình, tôi có thể trở thành một mùa giải trong sự nghiệp của mình, tôi có thể trở thành một mùa của sự nghiệp của mình. Đình chỉ dịch bệnh, tôi bắt đầu tự hào là một người tổ chức tấn công.& rdquo; & ldquo; Những gì bạn biết là làm việc chăm chỉ để giúp các đồng đội tham gia, nó có thể không phải lúc nào cũng được ghi điểm. Tôi cảm thấy rằng tôi thực sự tin tưởng các đồng đội của mình ngày hôm nay. ) và những người khác.

Tôi nghĩ rằng đối với tôi, tôi không chỉ có thể bắn mà còn sẵn sàng để trở thành một người tổ chức, điều này làm cho trò chơi của tôi dễ dàng hơn.& rdquo; Mitchell nói.Trong trò chơi này, Mitchell đã chơi trong 34 phút, 10 trong số 14 cú sút và ghi được 30 điểm, 1 rebound và 8 hỗ trợ..

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nuggetic Michael Malone đã được giới truyền thông phỏng vấn.Nói về thất bại của đội, Malone nói: & ldquo; Tôi tin rằng khi chúng tôi xem video trò chơi, tất cả các vấn đề sẽ được trình bày. Chúng tôi phải học hỏi từ nó và chúng tôi phải kiểm tra cẩn thận nó.

Thông báo chính thức của Embracer đóng cửa loạt phim

& rdquo; Nuggets có 14 điểm trong quý thứ ba với đối thủ âm 29-43 và sự khác biệt đã được mở trong một cú đánh rơi.Cầu thủ nhạc jazz donorwan-Mitchell ghi được số điểm 21 điểm và 3 hỗ trợ trong 7 cú sút.

& ldquo; Rõ ràng, chúng tôi không có phòng thủ trong quý thứ ba, đó cũng là một phần của nhà tài trợ-Mitchell tiếp quản trò chơi.& rdquo; Malone nói.[Lei Sports] Vào lúc 3:15 ngày 21 tháng 8, vòng thứ hai của Ý B nâng cấp trận playoffs, Spezia đã thi đấu với Flosino tại nhà.Trọng tài của trò chơi này là Juan Luca Sacchi từ Macrata, và trợ lý trọng tài là Niccolo Pagliatini và Orese Muto. Trọng tài video là Orelia Gianluca Aureliano và Davide Ghersini.Satkey trọng tài đã 35 tuổi. Anh ta có một cơ quan thực thi nghề nghiệp 100 SIA trong sự nghiệp của mình. Anh ta đã trình bày tổng cộng 423 thẻ vàng, 9 Yellows và một màu đỏ, 11 màu đỏ trực tiếp và 21 hình phạt.Mùa này, Satkey đã thi hành 14 B ITALIAN B, cho thấy 70 thẻ vàng, hai lần hai Yellows và một màu đỏ, 1 màu đỏ thẳng và hai cú đá phạt.

Từ quan điểm của dữ liệu thực thi pháp luật, trọng tài trẻ trung bình 5 thẻ vàng mỗi trò chơi, nghiêm ngặt hơn, nhưng hình phạt hình phạt là thận trọng hơn so với những năm trước.Trong trò chơi thực thi Sakskey mùa này, Spezia đã thắng 3 trận (2 thạc sĩ và 1 khách).

Feronino là 2 chiến thắng và 1 trận thua. Thất bại duy nhất là có được.Trong lịch sử, Satkey đã thi hành tổng cộng 4 trận sân khách của Feronino. Feronino chỉ đạt được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, và tỷ lệ thắng 25%.

Trong trò chơi thực thi của Satkey, Spezia 3 thắng và 4 trận hòa vẫn bất bại..

Thông báo chính thức như sau: Sau khi đàm phán với chính người chơi, Hạnh phúc Huaxia đã hoàn thành việc chấm dứt với Calby, và người chơi chính thức rời đội.Caierbie đã đến Hạnh phúc Huaxia Huaxia vào giữa mùa giải 2018 và ghi 9 bàn thắng và đóng góp 2 pha kiến ​​tạo cho màn trình diễn của đội 28 lần.Vào giữa mùa giải 2019, Caierby đã thuê để tham gia Câu lạc bộ bóng đá Super League Casablan Kardad Ma -rốc, ghi 9 bàn sau 14 trận và gửi 3 pha kiến ​​tạo.Caierbie được thực hiện tốt cũng được Huaxia Huaxia thu hồi mùa này và tham gia khóa đào tạo mùa đông của Haikou và Okinawa, Nhật Bản với đội.

Trong quá trình đào tạo, Kaibi đã đi ra ngoài, và cũng cho thấy địa vị tuyệt vời và mong muốn giành chiến thắng trong trận đấu ấm áp.Khi bạn đang chuẩn bị làm rất nhiều trong mùa giải mới, anh ấy không thoải mái.

Do những hạn chế về du lịch gây ra bởi dịch bệnh vương miện mới, các câu lạc bộ và người chơi phải đạt được các giải pháp trên trên cơ sở bảo vệ lợi ích của cả hai bên.Ở đây, chúng tôi đã cảm ơn từng công việc khó khăn và những đóng góp cho những khó khăn của Huaxia Huaxia, nơi luôn luôn siêng năng, và chân thành mong muốn Caliberbi trong tương lai trong tương lai. Chúng tôi có một số phận.

.Trước trận đấu, huấn luyện viên Horona, Francisco đã tham dự cuộc họp báo và chấp nhận một cuộc phỏng vấn truyền thông.

Đối mặt với sự tự tin của Elche trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu, thái độ của Francisco rất rõ ràng, ông nói; & ldquo; không chỉ ở vòng đầu tiên, chúng ta phải thực hiện nhiều hơn về mặt tinh thần trong hai vòng. Chơi phong cách của chúng tôi.Tất cả chúng ta đều hiểu rằng vòng đầu tiên của các trò chơi sân khách sẽ rất nguy hiểm, bởi vì đội hình của Erche rất dễ thay đổi và họ có nhiều loại người chơi khác nhau.Gần đây chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về lối chơi chiến thuật của Elche và tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được kết quả tốt hơn.& rdquo; Những thay đổi của Francisco Kể từ khi huấn luyện Herona kể từ khi huấn luyện viên trưởng từ khu vực Andalusia đến Catalonia để huấn luyện Herona, tinh thần của đội đã thay đổi rất nhiều.

Ông cũng nói rằng sự tiến bộ của đội là tín dụng của tất cả mọi người.Ông nói: & ldquo; Tiến trình của đội được quy cho tất cả mọi người.

Trước khi tôi đến câu lạc bộ, mọi người đã là một đội mạnh mẽ. Tôi chỉ để các cầu thủ chơi đặc điểm của riêng họ.Nếu không có nỗ lực của người chơi, chúng ta không thể đạt được bước này ngày hôm nay.

Tôi đã duy trì lòng biết ơn đối với mỗi một phòng thay đồ và câu lạc bộ, và các chàng trai đã đạt được kết quả ngày nay.& rdquo; Làm thế nào để đánh giá đối thủ Elche của đối thủ Elche, người vừa đánh bại Salangsa nổi tiếng, Francisco cũng ca ngợi những lời khen ngợi.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079sodo%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20