{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xso99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngo%C3%A1c%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rich99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bigbet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BanhkhucTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoi%20Lac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loc789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNLOTO%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20999bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN138%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20m8win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wy88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sbobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VLOTT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vlot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gam88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EGB99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Noci88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThedoTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20-%20

Netease tuyên bố Blizzard hàng trăm triệu trường hợp sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 21 tháng 9!

ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháNgoài ra, Milling-Stanley cho rằng các nhà đầu tư bỏ qua những biến động gần đây và chú ý đến các xu hướng tăng dài hạn. Vì cổ phiếu Gold Trading Trading Trading Trading SPDR lớn nhất thế giới trong năm nay, dự trữ vàng của năm nay đã tăng 33 tấn , và giá trị tài sản ròng đã tăng hơn 20 lần hơn 20 một trăm triệu đô la Mỹ.

ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21thá7. Truyền thông nước ngoài: Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ gửi các phái đoàn cao cấp đến thăm Trung Quốc vào tuần tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21thá(Sina) 8. Tạp chí Phố Wall: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là điều tra xem Huawei có vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran hay không.

Netease tuyên bố Blizzard hàng trăm triệu trường hợp sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 21 tháng 9!

ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21thá. Đánh dấu trong hơn ba tháng.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháLãi suất tăng thường tăng sản lượng của đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc, và kiếm giá đô la cho áp lực vàng.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháTính đến thời điểm báo chí, Chỉ số Hoa Kỳ tăng 0,45%lên 91,20, mức cao mới kể từ ngày 12 tháng 1; Vàng SPOT giảm 0,72%xuống còn $ 1320,73/ounce, mức thấp mới kể từ ngày 6 tháng 4; mới từ ngày 9.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháSPOT Gold 15 -minute Trend Biểu đồ: Nhà phân tích tài sản BK đã chỉ ra rằng vào thứ ba, lợi suất nợ 10 năm của Hoa Kỳ vào thứ ba là lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2014.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháThị trường tin rằng sự gia tăng lợi suất nợ của Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi những kỳ vọng tăng của lạm phát và tăng lãi suất.

ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháĐầu tháng này, các nhà đầu tư tin rằng khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng 6 chỉ là 79%, nhưng nó đã tăng lên 93%vào thứ ba. Khi sản lượng tăng, thị trường chứng khoán giảm nhẹ, điều này phản ánh sự lạc quan Triển vọng và đã chuyển đổi rõ ràng thành tài sản rủi ro. Cần.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháGiám đốc chứng khoán Đức tại Giám sát bán hàng ngoại hối của Tokyo dự đoán rằng sự gia tăng hơn nữa của lợi suất nợ của Mỹ sẽ tiếp tục kích thích đồng đô la Mỹ mua.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháBrent vào tháng 7 đã tăng 0,73%lên 77,77 đô la/thùng.

ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháNgoài ra, tương lai dầu thô của Thượng Hải đã tăng 4,15%trong tháng 9 lên 474,70/thùng RMB (khoảng 74,56 đô la/thùng).ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháTổng thống Mỹ Trump tuyên bố hôm thứ ba rằng ông sẽ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 để hạn chế kế hoạch hạt nhân Iran để trao đổi lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ và Châu Âu.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháQuyết định này của Trump đã làm trầm trọng thêm nguy cơ xung đột ở Trung Đông và bắt nguồn cung cấp dầu thô toàn cầu vào một trạng thái không chắc chắn.ênbốBlizzardhàngtrămtriệutrườnghợpsẽđượctổchứctạiThượngHảivàongày21tháIran chiếm khoảng 4%nguồn cung cấp dầu thô của thế giới và là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Vào tháng Tư năm nay, xuất khẩu dầu thô của Iran đạt 2,6 triệu thùng mỗi ngày, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ đã mua hơn một nửa dầu của Iran.Mặc dù Iran có thể cần giảm mức mục tiêu, nhưng các hạn chế trong việc xuất khẩu 1 triệu thùng mỗi ngày có thể được áp dụng lại cho Iran.

Netease tuyên bố Blizzard hàng trăm triệu trường hợp sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 21 tháng 9!

Khoảng 1 triệu thùng/ngày xuất khẩu dầu thô có thể bị hạn chế, mặc dù nó có thể cần phải trải qua nhiều giai đoạn để giảm xuất khẩu của Iran.Bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ không được thực hiện sau 180 ngày, tác động ngắn hạn đối với thị trường dầu thô sẽ bị hạn chế.Tuy nhiên, tác động của các lệnh trừng phạt sẽ tăng trong tháng 11 và dự kiến ​​giá dầu sẽ tăng vọt vào thời điểm đó và nó có thể đạt tới 90 đến 100 mỗi thùng.Tại Trung Quốc, người mua dầu thô lớn nhất của Iran, tương lai dầu thô Thượng Hải đã đạt đến mức tăng đơn lớn nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 3, tăng hơn 4%, một mức cao mới.

Trong khi các lệnh trừng phạt đã được đưa ra, do nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Á, thị trường dầu thô đã được thắt chặt.Kể từ năm 2017, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất Ả Rập Saudi và quốc gia sản xuất dầu lớn nhất Nga đã dẫn đầu kế hoạch giảm sản xuất nhằm tăng giá dầu.Tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt của Iran đối với dầu châu Á đối với dầu châu Á sẽ nổ ra vào tháng 11XAU/USD-0,14%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc DX + 0,08%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm Vị trí. Vị trí đã được thêm thành công vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc bạc-0,65%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn để thêm inch đầu. Cho đến khi kết hợp đã chọn, thêm inch đầu được thêm vào : + Thêm các vị trí khác để kết thúc Caiwan Investing.com -thursday Asian Disk, giá vàng tăng nhẹ và đồng đô la Mỹ được sắp xếp.

Kể từ 12:40 giờ Bắc Kinh (vào lúc 00:40 vào buổi sáng của Hoa Kỳ), Sàn giao dịch tương lai hàng hóa New York đến tháng 6 tương lai vàng tăng 1,6 đô la hoặc khoảng 0,12%lên 1,351,5,5 đô la/ounce.Các tương lai chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ với sáu loại thương mại, tăng 0,01%lên 92,93.

Netease tuyên bố Blizzard hàng trăm triệu trường hợp sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 21 tháng 9!

Vào thứ Tư, tương lai chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 93,22, và một lần nữa làm mới điểm cao trong năm.Hôm thứ ba, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và sẽ xử phạt Iran một lần nữa, khiến dầu thô phải ở trong tình trạng không chắc chắn.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán châu Á đã đến vào thứ năm, Phố Wall ngày hôm qua, tăng sớm và các cổ phiếu năng lượng đã dẫn đến sự gia tăng.Trước đó, quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy giá dầu lên ba năm rưỡi. Các nhà đầu tư đặt cược rằng quyết định này sẽ làm trầm trọng thêm sự căng thẳng ở Trung Đông, dẫn đến giảm nguồn cung dầu thô.Đồng thời, sự suy giảm sự suy giảm bất ngờ của hàng tồn kho dầu thô thương mại ở Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy sự gia tăng dầu thô WTI ở Hoa Kỳ.Về mặt kim loại khác, tương lai bạc đã tăng 0,2%lên 16,570 đô la/ounce và tương lai bạch kim tăng 0,3%lên 917,8 đô la/ounce.Futures Golden Asia Drive tăng nhẹ bằng đô la Mỹ để tăng thành một sự xối xòngVào thứ năm (ngày 10 tháng 5), thành phố châu Á đã vào sáng sớm và vẻ đẹp của vẻ đẹp duy trì xu hướng sốc.

Trước đó, do việc giảm việc rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân và hàng tồn kho EIA của Iran, giá dầu đã tăng hơn nữa và tại thời điểm thị trường châu Á ngày nay, nó đã làm mới hơn 71,75 đô la.Hiện tại, giao dịch dầu của Hoa Kỳ là 71,66 đô la và một cú sốc hẹp được bao quanh bởi 71,65 đô la.

Hàng tồn kho EIA đã ghi nhận sự sụt giảm giá dầu tăng. Sự gia tăng liên tục trong sản xuất dầu của Hoa Kỳ đã khiến giá dầu đến dữ liệu EIA ngắn hạn được công bố vào thứ Tư rằng Hoa Kỳ sẽ giảm 2,197 triệu thùng hàng tồn kho dầu thô EIA vào tuần ngày 4 tháng 5, dự kiến ​​sẽ giảm 719.000 thùng. Tinh hoaHàng tồn kho xăng giảm 2,174 triệu thùng, và dự kiến ​​sẽ giảm 450.000 thùng.

Hàng tồn kho dầu tinh chế giảm 3,791 triệu thùng và dự kiến ​​sẽ giảm 1,375 triệu thùng.Dữ liệu EIA cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao mới 10,7 triệu thùng mỗi ngày.

Dữ liệu EIA của blog tài chính nổi tiếng cho biết rằng Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và hàng tồn kho dầu thô API để giảm vượt quá mong đợi, tăng giá dầu WTI và dữ liệu EIA xác nhận sự suy giảm trong Dầu thô, xăng và dầu tinh chế, giá dầu, giá dầu, ngắn hạn là cao; tuy nhiên, sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ đạt mức cao mới và giá dầu giảm nhanh.Ả Rập Saudi có thể làm tăng sản lượng của dầu thô để bù đắp khoảng cách ở Iran, Ả Rập Saudi cho rằng sản lượng của dầu thô có thể được tăng lên để bù đắp nguồn cung tiềm năng của nguồn cung tiềm năng do các lệnh trừng phạt của Mỹ.Bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, giá dầu đã được hỗ trợ. Như kỳ vọng của thị trường, điều này có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của Iran và làm trầm trọng thêm sự căng thẳng ở Trung Đông.Điều này có thể không có tác động gián tiếp đến việc cung cấp một phần ba dầu thô của thế giới.

Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ tái sử dụng các lệnh trừng phạt kinh tế cao nhất đối với Iran, nhưng ông không tiết lộ chi tiết cụ thể.Ả Rập Saudi tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với các nhà sản xuất dầu thô và người tiêu dùng bên trong và bên ngoài OPEC để ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào gây ra bởi bất kỳ nguồn cung cấp nào.

Các quan chức Saudi cho biết khi Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, Ả Rập Saudi sẽ cam kết duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ để bảo vệ lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng, cũng như bền vững để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp bộ trưởng vào tháng 6 và thị trường thường dự kiến ​​sẽ gia hạn thỏa thuận giảm sản xuất cho đến cuối năm 2018.

Tuy nhiên, do sự suy giảm xuất khẩu dầu thô của Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ và sản lượng của Venezuela vẫn đang giảm đáng kể, điều này có nghĩa là việc giảm sản lượng có thể vượt xa mục tiêu theo lịch trình, điều này cũng làm tăng mối quan tâm của thị trường về nguy cơ dầu Giá cả.Theo các nguồn tin, vì hiệu quả của thỏa thuận hạt nhân Iran, sản lượng dầu thô của Iran đã tăng lên 3,8 triệu thùng mỗi ngày và khối lượng xuất khẩu đã tăng từ dưới 1 triệu thùng mỗi ngày lên 2,5 triệu thùng mỗi ngày, hầu hết trong số đó đã được chuyển đến châu Á ở châu Á cùng một lúc, có khoảng 600.000 thùng/vận chuyển hàng ngày đến châu Âu.

Người cũng nói rằng mặc dù thị trường quan tâm đến việc cung cấp dầu thô, Ả Rập Saudi có đủ khả năng sản xuất dầu thô để bù đắp khoảng cách này.Dự kiến ​​công suất sản xuất dầu thô của Ả Rập Saudi sẽ là khoảng 12 triệu thùng mỗi ngày, điều này sẽ tạo ra khoảng cách trong dầu thô của Iran.Ả Rập Saudi không hành động một mình để tăng sản lượng dầu thô, nhưng điều này là hoặc đẩy nhanh việc chấm dứt thỏa thuận giảm sản xuất Ả Rập Saudi đang chú ý đến tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc cung cấp thị trường dầu mỏ trên thị trường dầu mỏ và tại thị trường dầu mỏ và tại Đồng thời, anh ta sẵn sàng bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt cung cấp.Nhưng Ả Rập Saudi nói rằng họ sẽ không hành động một mình để lấp đầy khoảng trống.

Iran là nhà xuất khẩu OPEC lớn thứ ba, chỉ đứng sau Ả Rập Saudi và Iraq.Những người có liên quan của OPEC nói rằng thị trường không nên coi đó là Ả Rập Saudi sẽ hành động riêng. Trước tiên thị trường nên đánh giá các lệnh trừng phạt của Iran sẽ có tác động đến thị trường như thế nào. Hiện tại, họ đang làm việc chăm chỉ để tiếp cận OPEC và không - không - không - Các quốc gia sản xuất dầu OPEC. Do đó, Ả Rập Saudi không thể tăng sản lượng riêng biệt.

Người cũng nói rằng Ả Rập Saudi đang điều phối và đàm phán với UAE và UAE và các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầuCuộc họp hàng tháng của Ủy ban kỹ thuật chung của thị trường dầu mỏ sẽ được tổ chức tại Ả Rập Saudi từ ngày 22 đến 23 tháng 5. Vào thời điểm đó, các quan chức ở Ả Rập Saudi, UAE, Nga và một số quốc gia khác sẽ tham dự.

Trên thực tế, thị trường suy đoán rằng nếu Ả Rập Saudi thực sự tăng sản lượng dầu thô, thì về cơ bản, ông sẽ phải rút khỏi thỏa thuận giảm sản xuất, điều này có thể dẫn đến sức mạnh ràng buộc của thỏa thuận với các quốc gia thành viên khác.Bởi vì các lệnh trừng phạt của Mỹ có khoảng 180 ngày, OPEC dường như có đủ thời gian để lên kế hoạch cho vấn đề.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bayvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%20