{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Luxvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnxoso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20king86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Aw8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VI68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088online%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TINNYCAT99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sbobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wintbr%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XoilacTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolivetv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Noci88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208LIVE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheotv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20cakhia%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208kbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sobet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A0%20Kh%E1%BB%8Ba%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Luxvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%207ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A1nh%20Kh%C3%BAc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vebo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tyboi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TYPHU88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208kbet%20-%20

"Break: Star Green Railway" Phiên bản PS5 của trailer mới sẽ được ra mắt vào ngày 11 tháng 10

ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháKhoảng cách sóng này không hoàn thành và nó có thể được thực hiện tới 58,55-61,84 đô la Mỹ và khoảng thời gian này bao gồm các bit dự đoán 100%và 61,8%.

ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháSản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng hơn một phần tư trong hai năm qua, đạt 10,73 triệu thùng mỗi ngày và chỉ có khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày ở Nga.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháNgoài ra, việc tổ chức tổ chức dầu mỏ (OPEC) và một số quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu, bao gồm cả Nga, có thể quyết định tăng sản lượng.

ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháĐể lấp đầy vấn đề thiếu hụt cung cấp có thể xảy ra ở Vernera và Iran, các nhà lãnh đạo thực tế của OPEC ở Ả Rập Saudi và Nga đã thảo luận về việc tăng sản lượng dầu thô khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong nửa cuối năm nay.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháCác lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran có thể gây ra tình trạng thiếu nguồn cung cấp dầu thô vào cuối năm nay.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháIran hiện chiếm 4%nguồn cung dầu thô toàn cầu.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháNgoài ra, do cuộc khủng hoảng kinh tế liên tục, sản xuất dầu thô của Venezuela cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháĐể đối phó với tình hình ở Iran và Venezuela, OPEC và một số quốc gia sản xuất dầu không phải Năm nay.

ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháBa tuần trước cuộc họp OPEC, cảm xúc của thị trường dầu thô vẫn có thể lo lắng.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháBất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhóm giảm sản xuất có thể rút khỏi việc giảm sản xuất sớm sẽ gây áp lực lên giá dầu.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháAngola cũng đang giảm sản xuất.

ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháSản lượng dầu của Libya và Nigeria dường như đã đạt đến giới hạn trên tạm thời và các vấn đề bảo mật luôn trở thành nguy cơ cung cấp.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháNgoài ra, là một phần của giao thức OPEC, họ không có hạn chế chính thức đối với sản xuất, vì vậy họ gần như không nhận được bất kỳ lợi ích nào trong việc hỗ trợ sản xuất ở các quốc gia khác.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháRõ ràng, Iran đang phải đối mặt với sự gián đoạn sản xuất dầu do các lệnh trừng phạt của Mỹ, vì vậy ngay cả khi Iran muốn tăng sản lượng, nó có thể không thể tăng sản lượng.ênbảnPS5củatrailermớisẽđượcramắtvàongày11tháTrong tuần qua, các quan chức Iraq và Algeria đã công bố những bình luận tiêu cực về khả năng tăng sản xuất.

Từ quan điểm của trại không phải là trại, sản lượng dầu của Mexico dù sao cũng đang suy giảm, vì vậy đất nước gần như không có khả năng phản ứng với các thay đổi chính sách.Cuối cùng, người thụ hưởng duy nhất của sự gia tăng sản lượng sẽ là Ả Rập Saudi và Nga, cũng như các quốc gia vùng Vịnh như Kuwait và UAE.

Tuy nhiên, Ả Rập Saudi và Nga có thể không chỉ đơn giản phân phối nhiều hạn ngạch sản lượng hơn cho chính họ mà không có rủi ro rằng họ bị các quốc gia khác phản đối hoàn toàn.Do đó, họ có thể cần phân bổ sản xuất dầu nhiều hơn cho mỗi quốc gia.Tuy nhiên, ngay cả hành động xác định một kế hoạch sẽ gây ra tranh cãi cao.Tuy nhiên, đối với hầu hết các quốc gia thành viên, đây vẫn là một hình thức chấp nhận phân phối đầu ra nhiều hơn, bởi vì dù sao họ cũng không thể tăng năng suất.

Do ba kết quả có thể của cuộc họp OPEC, có một số khả năng trong cuộc họp OPEC sắp tới.Trước hết, Ả Rập Xê Út và Nga đã thuyết phục OPEC đồng ý tăng sản lượng. Mặc dù mỗi quốc gia có thể tăng sản lượng một chút, hai quốc gia sản xuất dầu lớn nhất này chiếm tỷ lệ lớn trong việc tăng sản lượng.Điều này sẽ yêu cầu nhiều quốc gia ở OPEC hy sinh. Các quốc gia này không thể tăng sản lượng dầu và phải chịu giá dầu thấp hơn.Cái khác có thể là sự cố của các cuộc đàm phán. Ả Rập Saudi và Nga có các dòng riêng của họ, làm tăng sản lượng dầu.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán có thể phá vỡ, nhưng sản lượng của dầu sẽ không thay đổi. Mặc dù xem xét rủi ro tăng của giá dầu, điều này dường như không thể xảy ra.Vào tháng 6, cuộc họp OPEC có thể có ba kết quả có thể xảy ra để tăng sản lượng!

Vào thứ Hai (11 tháng 6), giá của tương lai dầu thô giảm và tăng khi sản xuất dầu của Nga. Ngoài ra, sự kiện khoan dầu mỏ của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm, và nó cũng kéo dài thị trường dầu mỏ.Sản lượng dầu của Nga vào đầu tháng 6 đã tăng lên 11,1 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn so với sản lượng mục tiêu được quy định trong thỏa thuận giảm sản xuất.

Sản lượng hiện tại của Hoa Kỳ đã đạt mức cao kỷ lục 10,8 triệu thùng mỗi ngày.Các nhà phân tích dự đoán rằng sản lượng của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu bù đắp những nỗ lực bù đắp cho việc sản xuất các quốc gia sản lượng dầu (OPEC) để giảm sản xuất.OPEC và một số quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu đã giảm sản xuất kể từ năm 2017, thúc đẩy giá dầu trong nửa đầu năm nay.Tính đến thời điểm báo chí, tương lai dầu thô Brent đã giảm 0,52%xuống còn 76,06 đô la mỗi thùng; tương lai dầu thô Hoa Kỳ giảm 0,41%xuống còn 65,47 đô la mỗi thùng.Công ty dịch vụ năng lượng Berkuz cho biết vào thứ Sáu tuần trước (8 tháng 6) rằng số lượng các giàn khoan hoạt động ở Hoa Kỳ tăng trở lại, tăng từ một lên 862, cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015.Các tin tức cũng gây ra giá dầu.

Điều này có nghĩa là sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng hơn nữa và sản lượng hiện tại đã đạt mức cao kỷ lục 10,8 triệu thùng mỗi ngày.OPEC và các đồng minh của nó sẽ triệu tập một cuộc họp tại trụ sở OPEC ở Vienna, Áo vào ngày 22 tháng 6 để thảo luận về các chính sách liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Viễn thông Quốc tế Nga đã báo cáo vào thứ Bảy (ngày 9 tháng 6) rằng sản lượng dầu của Nga vào đầu tháng 6 đã tăng lên 11,1 triệu thùng/ngày. Vào ngày, sản lượng mục tiêu được quy định trong Thỏa thuận giảm sản xuất ít hơn hơn 11 triệu thùng mỗi ngày.Dầu thô Brent có thể giảm xuống còn 75,39 đô la mỗi thùng thô Brent, có thể giảm xuống còn 75,39 đô la / thùng vì nó đã giảm xuống dưới 76,37 đô la.

Hỗ trợ là 38,2%xu hướng giảm từ US $ 80,49 đến $ 73,82.Việc phục hồi 73,82 đô la đã kết thúc gần mức kháng thuốc là 77,16 đô la và những nỗ lực trước đây đã mở rộng trên một dòng xu hướng giảm đã thất bại.

Làn sóng hồi phục này bao gồm Sanlang.Làn sóng B thứ hai kết thúc khoảng $ 74,29. Lý thuyết sóng cho thấy dầu thô Brent có thể gần với điểm này.Nếu bạn mặc $ 77,16, hãy nhìn vào 77,94.Sau khi xu hướng dầu thô của Mỹ giảm xuống dưới vị trí hỗ trợ 65,16 đô la Mỹ, dầu thô của Mỹ đã không vượt qua mức kháng cự 65,98 đô la Mỹ và xu hướng giảm xuống dưới 65,16 đô la/thùng và vị trí hỗ trợ 64,33 USD giảm hơn nữa .

Mức kháng thuốc 65,98 USD là 38,2%trong số 38,2%dự báo sóng C từ US $ 68,67.Xu hướng phục hồi là 64,22 đô la ở điểm thấp vào ngày 5 tháng 6 đã phát triển thành một chế độ nhẹ nhàng, bao gồm ba sóng nhỏ có chiều dài tương tự nhau.

Chế độ trơn tru dường như trống rỗng, cho thấy rằng dầu thô của Hoa Kỳ có thể kiểm tra mức hỗ trợ là $ 64,33 một lần nữa.Nếu bạn chia nhỏ ở mức $ 65,98, có thể xác nhận rằng sự phục hồi giá sẽ tiếp tục tiếp tục ở mức $ 67,01.

Vào lúc 16:15 giờ Bắc Kinh, dầu thô của Hoa Kỳ đã được báo cáo ở mức 65,53 đô la/thùng, và dầu thô Brent đã được báo cáo là 76,17 đô la/thùng.Đầu bò dầu thô đang phải đối mặt với những tên côn đồ mới, bởi vì một hộ gia đình sản xuất dầu lớn khác mở ra một hành trình để tăng sản xuất

LCO-1,23%đã thêm thành công từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư tùy chọn và thêm vị trí. Việc bổ sung các vị trí khác để kết thúc CL-1.24%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư được chọn thêm. Thêm các vị trí khác Để kết thúc những phát triển mới nhất trong những phát triển mới nhất của quốc gia sản xuất dầu toàn cầu để thoát khỏi thị trường dầu thô hiện tại trong tuần này.Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu (OPEC) sẽ tổ chức một cuộc họp với quốc gia sản xuất dầu không phải do Nga đứng đầu vào ngày 22 tháng 6 để thảo luận về các chính sách sản xuất.Quốc gia sản xuất dầu không phải do OPEC và Nga đứng đầu trong tháng này để tăng sản lượng dầu thô hàng ngày lên 1 triệu thùng để đáp ứng với khoảng cách cung cấp ở Venezuela và dầu thô của Iran. Giá dầu gần đây đã yếu.Các quốc gia sản xuất dầu OPEC và OPEC đã thực hiện một thỏa thuận để giảm khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày để tăng giá dầu và giảm hàng tồn kho cao toàn cầu.

Thỏa thuận giảm sản xuất sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2017 và sẽ hết hạn vào cuối năm 2018.Tuy nhiên, sau khi nhận được kháng cáo lên các nước tiêu dùng như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Nga đã tuyên bố rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu toàn cầu và có thể nới lỏng các hạn chế giảm sản xuất.

Đồng thời, khi sự gia tăng số lượng nền tảng khoan địa phương ở Hoa Kỳ sẽ làm trầm trọng thêm mối quan tâm của thị trường về sự gia tăng sản lượng của Hoa Kỳ, các đại lý dầu thô cũng sẽ cần xem xét tác động của sự gia tăng liên tục trong sản lượng của Hoa Kỳ trong tuần này .Báo cáo được công bố bởi Công ty Dịch vụ Năng lượng Bakuz của GM sau khi đóng cửa vào thứ Sáu cho thấy Hoa Kỳ đã thêm một nền tảng khoan dầu thô mới vào tuần trước để thực hiện tổng số 862, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015.

Được thúc đẩy bởi việc khai thác dầu đá phiến địa phương ở Hoa Kỳ, mức sản lượng dầu thô trong nước cao nhất đạt 10,8 triệu thùng mỗi ngày.Hiện tại, chỉ có Nga sản xuất hơn 11 triệu thùng mỗi ngày.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi79bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2078win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mcw%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Uw88%20-%20