{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20f99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20dwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VEGAS%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nhatvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20game88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pog79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20181bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20F79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20choang%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20rubik88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20az888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k8vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20XoilacTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012FUN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tdtc%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A1nh%20Kh%C3%BAc%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20socolive%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ST666%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoilac%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vpay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fb9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20

Hội nghị Trò chơi Playism phát sóng 9 trò chơi vào ngày 20 tháng 8

ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20thá"Sau đó, ông đã thêm một sự kiện ở New York rằng tác động toàn diện của chính sách tiền tệ thư giãn trong năm nay vẫn chưa xuất hiện.

ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháNói cách khác, có một "giảm giá rủi ro" của các giao dịch dầu, không phải là phí bảo hiểm rủi ro và Bain đã chỉ ra trong một báo cáo tuần trước.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháNguy cơ dầu thô Brent được ước tính là 7 đô la/thùng, điều này phản ánh mối quan tâm của mọi người về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, phần lớn là do tranh chấp thương mại kéo dài.

Hội nghị Trò chơi Playism phát sóng 9 trò chơi vào ngày 20 tháng 8

ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháMô hình cần nhập ba loại thông tin: tính toán phí bảo hiểm rủi ro vốn có của dầu, định giá giá dầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản (chỉ dựa trên tăng trưởng cung và cầu) và chi phí lưu trữ.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháRủi ro trong thị trường dầu thường liên quan đến mối đe dọa của địa chính trị và gián đoạn cung cấp, nhưng có những loại rủi ro khác cũng sẽ ảnh hưởng đến giá dầu -bao gồm các sự kiện kinh tế, chính sách của chính phủ và thay đổi công nghệ -một số trong số đó có thể gây áp lực lên giá dầu .ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháĐồng thời, phí bảo hiểm rủi ro thường được mô tả là sự khác biệt giữa giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả và giá không bị ảnh hưởng bởi rủi ro. Phí bảo hiểm này không thể được quan sát trực tiếp. Do đó ước tính.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháMối quan tâm cá nhân về nền kinh tế toàn cầu có thể giảm rủi ro trong một thời gian và chỉ ra rằng trong môi trường hiện tại của cảm xúc của các nhà đầu tư, thị trường có thể tiếp tục "tách" sự gián đoạn cung cấp.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháTuy nhiên, vì môi trường tiền tệ lỏng lẻo của ngân hàng trung ương chính đã kích thích hy vọng phục hồi kinh tế, giảm giá này có thể giảm trong năm 2020.

ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháSự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế và phổ biến xe điện, tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm xuống. Trong trung hạn, giá dầu vẫn có thể được duy trì ở mức thấp.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháTuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của sản xuất dầu đá phiến của Hoa Kỳ, nguồn cung khó khăn hơn; nhưng Bain cảnh báo rằng không cho rằng thị trường sẽ có "thay đổi cấu trúc", nghĩa là "phí bảo hiểm rủi ro thấp hoặc phí bảo hiểm rủi ro âm của giá dầu sẽ tiếp tục."ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháNhưng các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ sau đó.

ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháTrong thời gian châu Âu, dầu làm đẹp đã tăng lên gần 55 đô la/thùng. Nó đã được hưởng lợi từ việc cải thiện tình hình thương mại trong ngày hàng ngày và báo cáo việc làm phi văn hóa ở Hoa Kỳ vào tháng 10 rất mạnh và Giá trị trước đây đã được sửa chữa rất nhiều. Không có dấu hiệu, sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đã cải thiện những kỳ vọng về mối quan tâm của mọi người về nền kinh tế Hoa Kỳ trước đây và triển vọng cho nhu cầu dự kiến ​​sẽ được cải thiện.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháTrước đó, dữ liệu PMI của ngành sản xuất Caixin Trung Quốc cũng đã thực hiện mạnh mẽ, điều này đã xua tan một số mối quan tâm của mọi người.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháTrong thời gian châu Âu, vàng điểm giảm xuống dưới 1510 đô la/ounce. Trước đó, nó đã từng được hưởng lợi từ sự suy giảm của chỉ số đồng đô la Mỹ và chạm mức cao một tuần trên thị trường. Sau khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp hàng tháng, Tương lai lãi suất của quỹ liên bang cho thấy thị trường dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất cho việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chỉ 15,9%và vàng điểm tối thiểu đã giảm xuống còn 1503 đô la/ounce.ộinghịTròchơiPlayismphátsóng9tròchơivàongày20tháNhưng Janie Simpson của ABC Bullion nói rằng thị trường vàng dường như được hỗ trợ trong thời gian ngắn vì có rất nhiều điều không chắc chắn, bao gồm các yếu tố như tranh chấp thương mại và dữ liệu kinh tế yếu của Hoa Kỳ.

★ Các điểm nóng gần đây ★ 1. [Đánh giá nhanh tháng 10 Không có tính quốc gia: Dữ liệu tốt hơn đáng kể so với dự kiến, tăng trưởng tiền lương trở lại 3%] Tốt hơn so với dự kiến ​​85.000, tốc độ tăng trưởng lương được trả lại 3%; tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì 3,6% Hóa đơn tiền lương vào tháng 10, thành phần việc làm có thể là ngành công nghiệp thanh toán thấp được ưu tiên và do đó gây ra xu hướng xuống cấp trung bình hàng giờ; Giá trị là 136.000.2. [Sau khi thông báo phi nông nghiệp được công bố, thị trường dự kiến ​​sẽ giảm lãi suất trong tháng 12 xuống còn 15,9%] sau khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp vào tháng 10, lãi suất của quỹ liên bang gợi ý rằng thị trường dự kiến Để giảm lãi suất cho lãi suất trong tháng 12 chỉ 15,9%và xác suất tăng lãi suất, đó là 0. Xác suất duy trì không thay đổi là 84,1%và xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 1 năm sau là 43,3 %; ② Cụ thể, thị trường dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản với tỷ lệ 25 tại hội nghị vào tháng 1 tới. Cắt giảm tỷ lệ trong tháng 3 là 53,6%, trong đó xác suất 25 điểm cơ bản với tỷ lệ 25 tỷ lệ là 41,5%và xác suất trực tiếp 50 điểm cơ bản là 11,2%.

Hội nghị Trò chơi Playism phát sóng 9 trò chơi vào ngày 20 tháng 8

3. [Lãnh đạo Brexit Farach đã đề xuất với Thủ tướng Johnson để thành lập Liên minh Brexit] 4. [PMI sản xuất tháng 10 của Anh là cao nhất kể từ tháng Tư, nhưng nó vẫn thấp hơn 50, nhưng nó vẫn thấp hơn 50. PMI ghi lại Mức cao nhất kể từ tháng Tư và vượt quá mong đợi của các nhà điều tra. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn thấp hơn đường phân chia Rongku thứ 50; tăng cường ngắn hạn của Brexit ban đầu thời gian cuối cùng làm tăng hàng tồn kho, nhưng đầu ra và đơn đặt hàng mới đã giảm, Bao gồm tăng trưởng xuất khẩu, bởi vì khách hàng của EU tìm cách giảm rủi ro nguồn cung; thời gian Brexit kéo dài được xác nhận và bị ảnh hưởng bởi triển vọng của cuộc bầu cử tháng 12, sự không chắc chắn dường như bóng tối của ngành sản xuất năm 2019 sẽ được chọn.5. [Hiệp hội Vàng Thế giới: Sự nhiệt tình của các ngân hàng trung ương trên thế giới chưa giảm, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số 15 dự trữ vàng chính thức hàng đầu] Theo dữ liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới tháng 11, kể từ tháng 9 năm 2019, Vàng chính thức toàn cầu Dự trữ có tổng cộng 34.490,44 tấn.; Hàng tấn CPIC, chiếm 32,0%dự trữ ngoại hối của mình; ③ ③ kể từ năm 2019, vào tháng 9, theo dữ liệu từ 15 dự trữ vàng chính thức hàng đầu trên thế giới, dự trữ chính thức của Pháp giảm nhẹ so với tháng 8 (giảm 0,06 tấn).Các ngân hàng trung ương ở Nga và Trung Quốc đại lục đã tăng từ tháng 8 (Nga đã tăng 11,41 tấn và Trung Quốc đã tăng 5,91 tấn).Türkiye đã trở thành Khu bảo tồn vàng chính thức hàng đầu thế giới, xếp hạng mười bốn.

6. [BBC: Cựu phó chủ tịch của Ngân hàng Anh, Shafik, là ứng cử viên của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương được Chính phủ Anh ưa thích] Chính phủ Anh.Shafik đã từng là Phó Thống đốc Ngân hàng Vương quốc Anh; ② BBC nói rằng chính phủ Anh tin rằng việc đề cử Tổng thống là không phù hợp trước cuộc bầu cử tháng 12.Tổng thống Kani hiện tại sẽ từ chức vào ngày 31 tháng 1.③shafik hiện là chủ tịch của Trường Kinh tế Chính trị Luân Đôn. Nếu ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Ngân hàng Anh, cô sẽ là nữ chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng Anh.

★ Trong khoảng thời gian châu Âu, đánh giá thị trường ngoại hối ★ Vào thời châu Âu, Chỉ số đô la Mỹ giao dịch vào năm 97.3. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào tháng 10 rất mạnh và giá trị trước đó đã được sửa chữa rất nhiều. Slated. Sau khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp vào tháng 10, tương lai lãi suất của quỹ liên bang cho thấy thị trường dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất cho việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chỉ 15,9%.Nhà kinh tế Bloomberg đọc Pitkt nói rằng tình hình việc làm ở Hoa Kỳ vào tháng 10 rất bất ngờ, và một vài tháng trong vài tháng qua đã sửa đổi nó rất nhiều , nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ, nhưng giao dịch rất chặt chẽ. Thị trường lao động có thể thúc đẩy người tiêu dùng tiếp tục tiêu thụ.

Hội nghị Trò chơi Playism phát sóng 9 trò chơi vào ngày 20 tháng 8

Nhưng các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ sau đó.Trong thời gian châu Âu, đồng euro đã giao dịch so với đồng đô la Mỹ ở mức 1.1150. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ vào tháng 10 rất mạnh và giá trị trước đó đã được sửa chữa rất nhiều. Sau khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp vào tháng 10, Lễ hội lãi suất của quỹ liên bang gợi ý rằng Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đó là 15,9%, tăng chỉ số đô la Mỹ.

Trước đồng euro, đồng euro đã từng được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế kém của nền kinh tế Hoa Kỳ.Tuy nhiên, tình hình việc làm ở Hoa Kỳ vào tháng 10 rất bất ngờ, và một vài tháng trong vài tháng qua đã mang lại hy vọng cho mọi người.Trong thời gian châu Âu, đồng bảng được giao dịch gần 1,2955 so với đồng đô la Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ mạnh mẽ đã khiến đồng bảng rơi xuống. Bởi vì mỗi công ty có thể đã tích lũy được rất nhiều hàng tồn kho trước ngày 31 tháng 10, giới hạn Brexit ban đầu, nhưng tiến trình của Cuộc đàm phán Brexit và sự không chắc chắn của Cục các vấn đề trong nước khiến niềm tin kinh doanh mới trở nên chậm chạp. Năng động có liên quan chặt chẽ, và lãnh đạo Brexit của Brexit Farach tại Nhật Bản đề xuất với Thủ tướng Johnson để thành lập Liên minh Brexit.Nhà phân tích chứng khoán Nomura Rochester nói rằng mặc dù tỷ lệ hỗ trợ của Đảng Bảo thủ Anh hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, kết quả của các cuộc thăm dò cũng có thể thay đổi và không ai có thể dự đoán chính xác bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu vào tháng 12. Có thể nhận được một số lợi ích cho Ann.Tuy nhiên, bảng Anh ngắn cũng là tạm thời. Sau cuộc bầu cử trước, đó có thể là cơ hội để làm nhiều bảng hơn, đặc biệt là Đảng Bảo thủ đã giành được một số ghế đa số hoặc thực sự đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.Trong thời gian châu Âu, đồng đô la Mỹ chống lại đồng yên đã tăng trở lại trong bối cảnh việc làm phi nông nghiệp vào tháng 10 tại Hoa Kỳ, và hồi sinh trong bối cảnh bi quan, xuất hiện từ mốc 108 và tăng lên 108,26. giảm xuống mức trung bình di chuyển 100 ngày là 107,57.

Dữ liệu phi văn hóa từ Hoa Kỳ dường như cho thấy các nguyên tắc cơ bản của Hoa Kỳ vẫn phải tăng cường các nền kinh tế phát triển như Khu vực đồng euro, Nhật Bản và Vương quốc Anh, điều đó có nghĩa là không gian điều chỉnh chỉ số đô la Mỹ cũng sẽ bị hạn chế .Thị trường đang chờ đợi nhiều nguyên tắc kinh tế của Hoa Kỳ để chứng minh điều này trong ngày.

Trong thời gian châu Âu, đồng đô la Úc giao dịch so với đồng đô la Mỹ khoảng 0,69. Tiền tệ hàng hóa tăng trong ngày. Do sự suy giảm của chỉ số đô la Mỹ và dữ liệu PMI của sản xuất mới tài chính Trung Quốc, dữ liệu PMI tốt hơn nhiều so với Được mong đợi. Mùa thu.Ngoài ra, sự không chắc chắn của thương mại toàn cầu là đủ để tăng kỳ vọng nhỏ của thị trường về Fed of Australia một lần trong tương lai, nhưng thị trường tin rằng cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 5 tháng 11 là rất không thể di chuyển.

Xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là 24%và xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 2 năm tới đã tăng lên 48%.Theo dữ liệu được công bố vào thứ Sáu, một vài lần cắt giảm lãi suất đã có ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và giá nhà ở của Úc đã đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ giữa -2015.

Trong thời gian châu Âu, dầu làm đẹp đã tăng lên gần 55 đô la/thùng. Nó đã được hưởng lợi từ việc cải thiện tình hình thương mại trong ngày hàng ngày và báo cáo việc làm phi văn hóa ở Hoa Kỳ vào tháng 10 rất mạnh và Giá trị trước đây đã được sửa chữa rất nhiều. Không có dấu hiệu, sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đã cải thiện những kỳ vọng về mối quan tâm của mọi người về nền kinh tế Hoa Kỳ trước đây và triển vọng cho nhu cầu dự kiến ​​sẽ được cải thiện.Trước đó, dữ liệu PMI của ngành sản xuất Caixin Trung Quốc cũng đã thực hiện mạnh mẽ, điều này đã xua tan một số mối quan tâm của mọi người.Trong thời gian châu Âu, Vàng SPOT giảm xuống dưới $ 1510/ounce. Trước đó, chỉ số đô la Mỹ đã được hạ xuống và nó đã chạm mức cao một tuần trên thị trường. Sau khi công bố dữ liệu phi nông nghiệp vào tháng 10, lãi suất của quỹ liên bang Tương lai tỷ lệ ngụ ý rằng thị trường dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chỉ 15,9%và vàng điểm tối thiểu đã giảm xuống còn 1503 đô la/ounce.Nhưng Janie Simpson của ABC Bullion nói rằng thị trường vàng dường như được hỗ trợ trong thời gian ngắn vì có rất nhiều điều không chắc chắn, bao gồm các yếu tố như tranh chấp thương mại và dữ liệu kinh tế yếu của Hoa Kỳ.

Quan điểm về thể chế [Các nhà phân tích: Mặc dù dữ liệu phi nông nghiệp vào tháng 10 thật bất ngờ, rất khó để che giấu sự chậm lại của tăng trưởng việc làm] Trong hai tháng trước rất mạnh. Trước đây, điều này cho thấy người tiêu dùng sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế chậm lại trong một khoảng thời gian; ngay cả khi không có sự biến dạng do đình công, tăng trưởng việc làm trong năm nay cũng chậm trong số 167.000 việc làm mỗi tháng. Năm 2018, năm 2018, năm 2018, mức tăng trung bình hàng tháng là 223.000; Hiệp hội Quản lý Cung ứng Hoa Kỳ (ISM) đã thu hẹp các chỉ số việc làm của ngành sản xuất, điều này có thể chỉ ra rằng nhà sản xuất có thể lên kế hoạch Đối với việc sa thải. Sự suy giảm đầu tư thương mại đã kích hoạt và sự tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ trong quý thứ ba đã chậm lại.[Ngân hàng Deutsche: Vào tháng 10, hàng hóa phi nông nghiệp tốt hơn dự kiến, hoặc xác nhận rằng Fed sẽ không công bố tín hiệu cắt giảm lãi suất được tái cấu trúc nhanh chóng] Bộ Quyết định cắt giảm lãi suất một lần nữa chưa sẵn sàng; Điều này làm cho Fed trông khôn ngoan, và việc cắt giảm lãi suất hơn nữa thực sự không có lý do; ③ Dữ liệu cho thấy rằng có thể có sự phóng đại để lo lắng về sự suy giảm kinh tế và thị trường lao động.

[Đồng euro so với đồng đô la Mỹ có thể lập kỷ lục về biến động hàng năm hẹp nhất trong năm, cho thấy triển vọng thị trường là không tốt] ① Đồng đô la Euro Mighty có thể tạo ra phạm vi biến động hàng năm hẹp nhất trong năm.Biến động tùy chọn có thể đạt mức thấp kỷ lục. Đối với đồng euro so với các đại lý đô la Mỹ, điều này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của lãi suất; ② Các yếu tố lãi suất đang ngăn chặn đồng euro so với đồng đô la Mỹ.

Sự lây lan của năm nay đã làm giảm 90 điểm cơ bản, nhưng vẫn đạt 200 điểm cơ bản trong một thế giới với năng suất 0 hoặc thậm chí âm, đây là một khoảng cách lớn; Đô la Mỹ so với đồng đô la Mỹ, đây là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất mà các nhà giao dịch có thể kiếm tiền. Đối với bất kỳ ai đầu tư vào việc truyền bá giao dịch, thì biến động thấp là đèn xanh, vì nguy cơ mất tỷ giá là cực kỳ nhỏ; Đô la Mỹ đang tiến gần đến mức gần nhất 1.09 -1.12 Phần trên của khoảng thời gian, đại lý cắt quần short trong quá trình, làm giảm hiệu ứng phanh của cá cược đầu cơ đối với sự suy giảm; Sự lây lan của giao dịch lãi suất theo tài chính đồng euro vì xu hướng tỷ giá hối đoái rất có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn.[Ở Nhật Bản, tầm quan trọng của vàng như một tài sản chiến lược] Phân tích cho thấy trong 10 năm qua, danh mục đầu tư lương hưu trung bình ở Nhật Bản đã tăng 2,5 %, 7,5 %hoặc 10 %vàng trong 10 năm qua. Thu nhập điều chỉnh rủi ro; ② vàng không chỉ hữu ích trong một khoảng thời gian không chắc chắn.

Kể từ khi hệ thống rừng Bretton sụp đổ vào năm 1971, kể từ khi bắt đầu vàng đã bắt đầu giao dịch miễn phí, giá vàng đã tăng 8,2%mỗi năm.Lợi nhuận dài hạn của vàng tương đương với cổ phiếu, cao hơn trái phiếu hoặc hàng hóa; ③ Các nhà đầu tư đã bắt đầu chấp nhận vàng bằng cách mua các ETF vàng và các sản phẩm tương tự.Kể từ lần ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003, Gold ETF đã tích lũy được hơn 2.500 tấn vàng, trị giá 11,8 nghìn tỷ yên; Trong năm năm qua, Gold ETF Holdings được liệt kê ở châu Á đã tăng 48%.Điều này tương đương với việc thêm 26 tấn vàng, nghĩa là 130 tỷ yên;

Chúng tôi ước tính rằng vàng vật lý của các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia khác nhau là khoảng 3,36 nghìn tỷ yên. Ngoài ra, các công cụ phái sinh đi qua các giao dịch hoặc tắt -các giao dịch hợp nhất có 86 nghìn tỷ yên không có chủ sở hữu; Thị trường vàng, thị trường vàng là chất lỏng.Giá trị vàng được giao dịch thông qua lĩnh vực và các hợp đồng phái sinh mỗi ngày là từ 5,7 nghìn tỷ yên đến 8,5 nghìn tỷ yên.

Vàng tương lai khối lượng giao dịch hàng ngày của tương lai vàng trên toàn thế giới là 3,5 nghìn tỷ yên và 5,7 nghìn tỷ yên tương ứng.Gold ETF cung cấp một nguồn thanh khoản bổ sung. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của quỹ được liệt kê lớn nhất của Nhật Bản là 500 triệu yên (Hiệp hội vàng thế giới) [điểm nóng của thị trường dầu thô vào cuối năm là cuộc họp OPEC+vào tháng 12. Trong các trường hợp, theo vấn đề cung và cầu cho thị trường dầu thô, cuộc họp đã thu hút sự chú ý của thị trường] Trọng tâm của thị trường quan tâm nhất là liệu thỏa thuận giảm trong tháng 12 năm ngoái sẽ tiếp tục Liệu quy mô của việc giảm sản xuất sẽ tăng lên; Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thường sẽ không đưa ra tuyên bố ít hơn so với thời điểm cuối cùng và lần này cũng không ngoại lệ.

Tuyên bố này làm cho thị trường khá lo ngại. Các nhà sản xuất dầu thô của Nga đã không đồng ý giảm sản xuất. Do đó, thị trường lo lắng rằng Nga sẽ không còn tham gia Thỏa thuận giảm sản xuất; ④ Nigeria đã đạt được thỏa thuận với OPEC vào đầu tháng 10 để tăng sản lượng sản xuất theo khuôn khổ của Thỏa thuận giảm sản xuất. Tinh hoaTin tức này cũng làm cho thị trường lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thành viên OPEC đưa ra một yêu cầu như vậy?; Ngoài ra, trong số các thành viên của OPEC, Libya cũng miễn trừ sản xuất.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K9WIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20