{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CHO%C3%81NG%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vlot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K9WIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet365%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vuabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VT999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nn88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S%C6%B0%C6%A1ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LIXI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sum99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ONE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBOC%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20868VIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vic68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VeboTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20choang%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoi%20Lac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vaoroi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sclub88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SuongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ole777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi79bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUMVIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M88vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20For88%20-%20

"Zero Zero Zero" 6 -minute Real Machine Trình diễn thế giới Thăm dò và chiến đấu Máy thật

ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậTrao quyền siêu hỗn hợp DM-I: Hai bộ năng lượng+hai loại tàu khu trục thời lượng pin điện tinh khiết 07 được trang bị động cơ hiệu quả cao 1,5L được xác nhận bằng Xiaoyun. Hệ thống lai điện và pin Blade Blade Super Hybrid Special để đạt được điều kiện đầy đủ của toàn bộ điều kiện làm việc của động cơ sạc điện, dựa trên ổ đĩa điện và trình điều khiển được hỗ trợ kịp thời.

ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậWeChat có những lợi thế của việc tham gia TOC tự nhiên, hoặc ở vị trí tương đối thuận lợi trong cuộc thi nhập cảnh "Tương tác con người -Machine".ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậNên tiếp tục chú ý.

ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậNgân hàng tin rằng khối lượng trao đổi và mô hình cạnh tranh lớp kinh doanh cốt lõi của Tencent là ổn định, giảm chi phí và hiệu quả và cải tiến là rõ ràng, và nền tảng của sự tăng trưởng cao trong trung hạn là vững chắc.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậViệc cung cấp trò chơi là tương đối đủ, và công việc mới của các đối thủ nặng ký tiếp theo là đáng mong đợi; Số video cung cấp hỗ trợ thuận lợi cho lưu lượng truy cập và tăng trưởng quảng cáo của WeChat, và dự kiến ​​phát thanh điện tử trực tiếp có tiềm năng; Để tiếp tục động lượng tăng trưởng.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậỞ giữa và dài hạn, công nghệ AI có thể là sự nhân tăng trưởng quan trọng của Tencent.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậLợi nhuận ròng của những người không IFR được dự đoán từ 2023-2025 đến 1470/1722/195 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với năm so với năm+27%/+17%/+13%.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậDuy trì giá mục tiêu của 476 đô la Hồng Kông và duy trì xếp hạng "mua".

ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậNhắc nhở rủi ro: Có sự không chắc chắn trong sự xuất hiện của các khả năng mô hình lớn; việc thương mại hóa công nghệ AI chậm hơn dự kiến; phục hồi tiêu dùng ít hơn dự kiến.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậTianfeng Securities: Duy trì Tencent Holdings (00700) "Mua" Giá mục tiêu xếp hạng là 476 đô la Hồng KôngìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậHoa Kỳ không có đầu tư vào ngành công nghiệp Trung Quốc và nó sẽ không có tác động trong tương lai.

ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậNgành công nghệ trí tuệ nhân tạo và chip của Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai trong độc lập và hợp tác cởi mở.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậTrước hết, những hạn chế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc ngày nay không có sẵn. phía trước.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậThứ hai, từ quan điểm của chính doanh nghiệp, đó là một quyết định dựa trên hành vi tối đa kinh tế của chính nó, điều này không dễ bị ảnh hưởng bởi chính phủ.ìnhdiễnthếgiớiThămdòvàchiếnđấuMáythậMột lần nữa, sự cởi mở và phát triển là xu hướng của thế giới.

Gần đây, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo chính phủ đến Trung Quốc đến thăm Trung Quốc. Họ cũng muốn hợp tác tốt hơn với Trung Quốc.Cuối cùng, các tổ chức công nghệ Mỹ có ít đầu tư vào chip trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc và các khía cạnh khác, và có ít công ty niêm yết hơn.

Có thể thấy rằng đất nước của tôi hiện đã trở thành lực lượng chính trong việc tiếp thu đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi, vì vậy "lệnh hạn chế" không thể bao gồm sự thật mục tiêu này và nhiều dữ liệu đã chứng minh thực tế này.Trong quý đầu tiên của năm nay, sự hấp thụ vốn nước ngoài của đất nước tôi đã đạt được "cánh cửa ổn định". Việc sử dụng vốn nước ngoài thực tế ở nước này là 408,45 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,9%năm Các doanh nghiệp đã đầu tư, tăng 25,5%. Các dự án lớn thực sự là vốn nước ngoài là 223,28 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,4%.Ở một số quốc gia và khu vực, đầu tư vào Trung Quốc đã tăng đáng kể.Đầu tư của Pháp và Đức vào Trung Quốc đã tăng 635,5%và 60,8%năm -on.

Ngoài ra, đầu tư vào Trung Quốc, Canada, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc cũng tăng 680,3%, 179,7%, 47,7%, 47,4%và 36,5%, và đầu tư vào các quốc gia dọc theo vành đai và đường bộ tăng lên 27,8%.Về các ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp cao thực sự đã sử dụng 156,71 tỷ nhân dân tệ ở thủ đô nước ngoài, tăng 18%năm -on.Trong số đó, các dịch vụ chuyển đổi thiết bị điện tử và truyền thông, dịch vụ chuyển đổi thành tích khoa học và công nghệ, R & D và các dịch vụ thiết kế, và sản xuất dược phẩm được tăng 55,7%, 50,3%, 24,6%và 20,2%.Từ quý đầu tiên của bảng điểm kinh tế của Trung Quốc, có thể thấy rằng sự dẻo dai về kinh tế, tiềm năng lớn và năng động của Trung Quốc là đủ. Các nguyên tắc cơ bản lâu dài đã không thay đổi. Dữ liệu cho thấy giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp trên 3%năm -on -year. 5,4%, tổng doanh số bán lẻ của hàng tiêu dùng xã hội tăng 5,8%năm -on -year.

Hiện tại, nhờ xu hướng phát triển kinh tế tốt dài hạn, đất nước tôi vẫn là lực lượng chính để hấp thụ đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là đầu tư chứng khoán.Thị trường không cần phải lo lắng quá nhiều về "hạn chế làm đẹp đối với đầu tư cao cấp của Trung Quốc".

Báo chí tài chính ngày 21 tháng 4 (phóng viên Zhang Chenjing) vào năm 2022, doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng đáng kể.Các phóng viên từ FCC đã học được từ những người có liên quan đến cổ phiếu của Pu Kai: "Năm 2022, bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến Nga và Ukraine, vì doanh số bán hàng ở nước ngoài lớn nhất của công ty .

"Theo báo cáo hàng năm của cổ phiếu của Pu Kai được tiết lộ ngày hôm qua, công ty đã nhận ra thu nhập hoạt động 4,936 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022, tăng 12,75%năm tăng 174,18%năm -on -year.Về khu vực bán hàng, các thị trường ở nước ngoài đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, với doanh số 1,413 tỷ nhân dân tệ, tăng 41,42%năm -on.Về vấn đề này, Pu Kai nói rằng doanh số của các khu vực thị trường ở Đông Nam Á, Trung Đông, Ấn Độ, Nga và các thị trường khác đã tăng đáng kể. Các nhà máy của Hoa Kỳ (Nhà máy gạch Magnium Carbon Magiê Puki American), đã được đầu tư và xây dựng Nhà máy 2021 (Pugs Serbia Co., Ltd.) sắp được đưa vào sản xuất.Điều đáng chú ý là tác động của Chiến tranh Nga và Ukraine trước đây không bền vững, và ngành công nghiệp vật liệu chịu lửa vẫn phải đối mặt với tình trạng hiện tại của quá mức và sự tập trung thấp, và ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chi phí sản xuất trực tiếp, mở rộng tài khoản phải thu, và biến động trong biến động hiệu suất của các công ty liên quan. lớn hơn.Phóng viên của Liên đoàn Tài chính đã nhận thấy rằng hiệu suất của cổ phiếu của Pu Nai đã không được chuyển đổi hoàn toàn thành dòng tiền. Vào năm 2022, các hoạt động điều hành của công ty đã tạo ra giá trị âm của dòng tiền ròng và giảm 37,86%năm -một năm - năm.Về vấn đề này, người được đề cập ở trên cho biết: "Năm ngoái, ngành công nghiệp thép hạ nguồn là nghèo nàn và nhà máy thép hạ nguồn của ngành công nghiệp vật liệu chống lại có khả năng thương lượng mạnh mẽ. Năm ngoái, khách hàng của chúng tôi đã mở rộng đến một mức độ nhất định. Các công ty hạ nguồn chọn để giải quyết các hóa đơn. Và tiền mặt chủ yếu là tiền mặt.

"Cùng ngày, cổ phiếu Pu Kai đã công bố báo cáo quý đầu tiên và xu hướng tăng trưởng lợi nhuận đã thất bại.Trong quý đầu tiên của năm 2023, công ty đã nhận ra thu nhập hoạt động là 1,218 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,99%năm -lợi nhuận ròng do các cổ đông của các công ty niêm yết %.

Dòng tiền ròng được tạo ra bởi các hoạt động điều hành đã nối lại giá trị dương, tăng 135,59%năm -on -year.Công ty đã giải thích trong báo cáo hàng năm rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của Q1 đã giảm và lợi nhuận hoạt động giảm; đồng thời, với việc mở rộng quy mô kinh doanh, thời gian chi phí và tổn thất suy giảm trong giai đoạn và thu nhập lớn từ Việc xử lý các công ty con trong cùng kỳ năm ngoái, tương ứng giảm tăng trưởng lợi nhuận Q1.

.Hiệp hội tài chính ngày 21 tháng 4 (Phóng viên Wu Weiling) các công ty liên quan đã phải chịu giá nguyên liệu cao năm ngoái dự kiến ​​sẽ mở ra sửa chữa lợi nhuận.

Theo dõi dữ liệu cho thấy giá dầu đậu nành, dầu thực vật và dầu cọ đã giảm kể từ năm nay, và giá dầu thực vật đã giảm 30 %.Nhìn về phía trước về triển vọng thị trường, Qu Guona, một nhà phân tích dầu đậu nành tại Phòng sản phẩm nông nghiệp của Liên minh thép Thượng Hải, nói với các phóng viên từ ĐCSTQ rằng nhu cầu về hạ nguồn là không giỏi trong giai đoạn này. Tăng giá dầu và chất béo. Vẫn còn chỗ cho giá dầu đậu nành giảm trong giai đoạn sau.Theo dữ liệu giám sát của biên lợi nhuận gộp của công ty hạ nguồn, giá trung bình của dầu đậu nành hạng nhất ở nước này là 8,512 nhân dân tệ/tấn vào ngày 20 tháng 4 và giá trung bình vào đầu năm nay là 9528 Yuan /tấn.Dựa trên tính toán này, dầu đậu nành đã giảm khoảng 10,66%trong năm nay.

Dầu đậu nành không phải là sản phẩm duy nhất đã giảm trong năm nay.Theo dữ liệu của Baichuan Yingfu, giá dầu thực vật trung bình trong nước là 8953 nhân dân tệ/tấn trong tuần thứ 16 của năm nay (ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4), giảm 31,16%so với tích lũy vào đầu năm. Vị trí thấp, vào ngày 20 tháng 4, giá thị trường của dầu cọ là khoảng 7880 nhân dân tệ/tấn, giảm 3,31%so với đầu năm và cùng kỳ năm ngoái là khoảng 13,530 nhân dân tệ/tấn.

Qu Guona đã phân tích phóng viên của hãng tin Caixian: "Một mặt, mặt khác, có một tác động kinh tế vĩ mô, nguồn cung cấp dầu và chất béo sẽ dần dần thư giãn, và mức tiêu thụ xuôi dòng không như mong đợi. Kết quả, giá dầu giảm."Biên lợi nhuận gộp của công ty với FATS giảm và tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty liên quan như dầu ăn dự kiến ​​sẽ được sửa chữa.

Golden Aurea (300999.SZ) gần đây đã tiết lộ rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty dự kiến ​​sẽ tăng trong năm nay. "Đối với các sản phẩm bán lẻ, việc tăng giá của công ty sẽ giảm nhẹ khi giá nguyên liệu tăng, nhưng việc giảm giá sẽ thấp Khi giá nguyên liệu giảm. Do đó, sự sụt giảm giá của nguyên liệu thô sẽ có lợi cho việc sửa chữa tỷ suất lợi nhuận gộp."Cai Yaotao Tao (002852.SZ) đã chơi một" trận chiến rẽ "trong quý đầu tiên.

据 公司 , , 今年 今年 预计 预计 归母 净 , , , , , , , , , , , , , , Hiệu suất của hiệu suất trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng đáng kể.Ngoài dầu ăn, một số công ty có hương vị cũng đã mở ra sự cải thiện.Phóng viên của ĐCSTQ được gọi là Sở Chứng khoán Sky Food (603317.SH) và được thông báo rằng năm ngoái, giá dầu như bơ và dầu hạt cải tính cao, và giá dầu năm nay đã giảm.Từ quan điểm về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty trong quý đầu tiên của năm nay là 40,62%, tăng 4,67 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu có thể tiếp tục giảm giá dầu đậu nành trong tương lai có thể tiếp tục giảm.Qu Guona nói với phóng viên CPPCC: "Nếu nhu cầu trong nước tiếp tục được cải thiện, giá dầu đậu nành không thể giảm mạnh, nhưng dựa trên tình hình hiện tại và sự lây lan của dầu đậu nành và giá đậu, vẫn còn chỗ cho sự suy giảm Giá dầu đậu tương trong giai đoạn sau.

"Dưới ảnh hưởng của cung và cầu lỏng lẻo và sự tương tác của giá của ba chất béo chính, giá dầu cọ và dầu thực vật cũng được dự kiến ​​sẽ di chuyển xuống.Phân tích thông tin của Zhuochuang chỉ ra rằng kể từ tháng 3, hàng tồn kho dầu hạt cải đã tăng lên đáng kể, và các nguyên tắc cơ bản ngắn hạn rất khó thay đổi, và giá dầu hạt cải có thể có chỗ cho sự suy giảm. Của đậu nành Nam Mỹ, giá của các sản phẩm đậu nành dự kiến ​​sẽ giảm, do đó kéo xuống giá dầu cọ. Ở giữa và dài hạn, trọng tâm của giá dầu cọ vẫn sẽ được giảm xuống.

Qu Guona đã chỉ ra rằng mặc dù sự phục hồi hiện tại của tiêu thụ phục vụ, dự kiến ​​việc tăng cường dầu là hạn chế và việc thu hồi tiêu thụ sẽ mất thời gian. Hàng tồn kho dầu cọ trong nước cao hơn và hàng tồn kho dầu thực vật đã tăng dần.Ở giai đoạn này, nhu cầu về hạ nguồn là không tốt, và ảnh hưởng của chênh lệch giá giữa đậu và đậu rau cũng lớn hơn. Do đó, người ta hy vọng rằng việc phục hồi tiêu thụ phục vụ không có khả năng tăng giá dầu.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Y6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UCW88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20