{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Suong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Jun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Soco%20Live%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banca%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wanwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bongdaso%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20999bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20V%C3%B2%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VB777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20868VIP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20I9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FUN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GavangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20shbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Royvin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CF68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvi%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vpay88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kto%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20As3888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%E1%BB%81%20b%E1%BB%9D%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20360bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Saoke%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20qq724%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gi8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079king%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LIXI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FA88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WINLOTT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20

Nhà phát triển "Rulong": Hội nghị RGG sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9

àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháTrong bối cảnh lạm phát cốt lõi vẫn còn dưới 2%, tính hợp lý và sự cần thiết của Cục Dự trữ Liên bang nên được nâng lên.

àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháĐây là dấu hiệu mới nhất của sự yếu kém kinh tế.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháKể từ đầu năm nay, sản xuất Đức đã cho thấy các dấu hiệu bị thu hẹp, điều này đã tạo ra triển vọng kinh tế châu Âu và ngành công nghiệp ô tô, với tư cách là một ngành công nghiệp trụ cột ở Đức, ngày càng trở nên yếu đuối trong ngành sản xuất của Đức, điều này làm giảm thêm thị trường thị trường Trong nhu cầu dầu thô của châu Âu về dầu thô.

Nhà phát triển

àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháTrong ngắn hạn, do xu hướng liên tục của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, dự kiến ​​sẽ hạn chế sự gia tăng giá dầu.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháNhắc nhở giao dịch dầu thô: Sự lạc quan thương mại+OPEC hoặc giảm sản xuất, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trở lại?Nhưng triển vọng kinh tế yếu vẫn hạn chế sự gia tăngàpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháThứ Sáu tuần trước (25 tháng 10), Kho bạc Hoa Kỳ cho biết năm tài chính 2019 của chính phủ Hoa Kỳ đã ghi nhận thâm hụt ngân sách lớn nhất trong bảy năm vào năm 2019, bởi vì sự tăng trưởng của doanh thu thuế được bù đắp bằng sự tăng trưởng của chi tiêu và thanh toán dịch vụ nợ.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháĐây là bốn năm đầu tiên liên tiếp kể từ đầu những năm 1980.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháHiện tại, cơ sở thuế của Hoa Kỳ đang mở rộng, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp gần với mức thấp nhất trong 50 năm.

àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháNgoài ra, các nhà đầu tư rất khó chịu bởi sức khỏe kinh tế ở Hoa Kỳ.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháBáo cáo việc làm tháng 10 tại Hoa Kỳ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do cuộc đình công của 46.000 người trong GM. Kỳ vọng thị trường hiện tại tương đối kém. Số lượng việc làm mới có thể giảm xuống chỉ còn 90.000. Nó sẽ tăng lên, điều này không tốt cho đồng đô la.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháEU chấp thuận tính đàn hồi của Anh để trì hoãn vào thứ Sáu tuần trước. Để đưa ra quốc hội Anh với những ý kiến ​​khác nhau, Quốc hội Anh có thời gian để đưa ra quyết định về chuyển động bầu cử trước đó do Thủ tướng Johnson đề xuất. Đặt ngày Brexit mới.

àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháMột quan chức châu Âu nói rằng EU hoàn toàn đồng ý trì hoãn việc rút lui và đại sứ của mỗi quốc gia thành viên sẽ gặp lại vào thứ Hai hoặc thứ Ba tại Brussels.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháMột nhà ngoại giao EU nói rằng Pháp kêu gọi 26 quốc gia thành viên còn lại chờ đợi một chút và có xu hướng trì hoãn việc rút lui của Anh cho đến ngày 15 hoặc 30 tháng 11, để tiếp tục gây áp lực lên Quốc hội Anh và thúc đẩy sự chấp thuận của Thỏa thuận của Johnson, nếu không Nó sẽ phải đối mặt với Brexit vô trật tự.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháMặc dù các đại sứ muốn đưa ra quyết định.àpháttriểnRulongHộinghịRGGsẽđượctổchứcvàongày20tháNhưng Pháp không đồng ý, hy vọng sẽ đợi đến thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau để xem tình hình ở London phát triển như thế nào.

Một nguồn tin thân cận với Macron nói rằng Pháp muốn có một phần mở rộng hợp lý và phù hợp.Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chưa quyết định một ngày như vậy.

Nhà phát triển

Chúng ta phải để phía Anh hiểu rằng trách nhiệm của họ là làm cho tình hình rõ ràng. Sự chấp thuận của EU về khóa tu của Anh không bị đóng đinh trên bảng.Một nhà ngoại giao khác của EU nói rằng tuyên bố của Paris đe dọa sẽ cho phép Brexit vô trật tự của Anh không cho phép 27 quốc gia thành viên EU tìm ra giải pháp cho vấn đề hưu trí của Anh.Về vấn đề này, vị trí của Pháp bị cô lập.Trước đó, Macron đã kiểm soát thành công quyết định hoãn hưu trí của Anh, điều đó có nghĩa là các lựa chọn gia hạn bao gồm hai tuần hoặc ba tháng của Johnson và ngày 31 tháng 1 năm 2020, hoặc thậm chí lâu hơn, nếu Anh chắc chắn sẽ xảy ra nếu cuộc bầu cử trước được tổ chức.

Bất kỳ quyết định nghỉ hưu nào của Anh phải được tất cả các quốc gia thành viên nhất trí đồng ý và có thể được thực hiện trong vòng 60 giờ kể từ thời hạn của Anh (31 tháng 10).Một số nhà phân tích của nghiên cứu đầu tư XM, Marios Hadjikyriacos, nói rằng từ hình thức hiện tại, cuộc bầu cử trước Giáng sinh dường như không thể tránh khỏi.Đối với bảng Anh, theo quan điểm về khả năng tăng trước của Anh Brexit, động lực tăng quy mô lớn của đồng bảng Anh dường như chưa kết thúc.Công ty quản lý tài sản châu Âu Bluebay nói rằng kết quả rất có thể của Brexit dự kiến ​​sẽ bị hoãn lại trong ba tháng. Vì nguy cơ không có thỏa thuận Brexit về cơ bản bị loại bỏ, nó sẽ tiếp tục làm nhiều bảng hơn.

Vào lúc 8:30 ngày 28 tháng 10, giờ Bắc Kinh, đồng bảng đã được báo cáo cho đồng đô la Mỹ 1.2821. Kế hoạch bầu cử "gấp đôi 12" có thể bị phá vỡ.Trước khi cuộc bầu cử sớm sẽ được bầu chọn vào thứ Hai, Boris Johnson đã cáo buộc các thành viên của Học viện tiếp theo về bắt cóc Anh.

Nhà phát triển

Kế hoạch của Thủ tướng Anh để tổ chức cuộc bầu cử trước vào ngày 12 tháng 12 sẽ được nhắc nhở một cách rõ ràng rằng cựu lãnh đạo đảng Lao động đối lập Corbin nhắc lại rằng ông sẽ chỉ ủng hộ rủi ro không có thỏa thuận về Brexit.Liên minh châu Âu đã tuyên bố rằng họ sẽ không công bố quyết định hoãn giai đoạn chậm trễ cuối cùng vào ngày 31 tháng 10 ngày thứ ba. Hiện tại có thể báo cáo rằng nó có thể bị hoãn đến ngày 31 tháng 1.

Johnson nói rằng "sự suy luận của con tin" của ủy viên hội đồng cấp dưới cần phải có hai -thirds trong quốc hội để tổ chức cuộc bầu cử trước như mong đợi; Nhà tiếp theo sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai.Corbin nói rằng chỉ có người Anh không còn phải đối mặt với rủi ro không có thỏa thuận về Brexit, và anh ta sẽ bỏ phiếu cho phiếu bầu.Johnson cho biết tuần trước rằng quốc hội hiện tại đã "kiệt sức" và cáo buộc các chính trị gia, những người "khấu trừ nước Anh là con tin" trên Brexit."Họ cũng phải đồng ý với cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12", Johnson nói trong một tuyên bố phát sóng."Nếu họ từ chối lịch trình này-nếu họ từ chối làm việc chăm chỉ để hoàn thành Brexit, thì tôi sẽ chỉ rút ra kết luận: họ không háo hức để hoàn thành Brexit."Morgan: Chính phủ sẽ tiếp tục tìm kiếm cuộc bầu cử sớm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Văn hóa Nicky Morgan rằng nếu chính phủ thất bại trong việc bỏ phiếu của Hạ viện vào thứ Hai, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm cuộc bầu cử sớm và chỉ ra rằng chính phủ Chuyển động là thông qua luật Brexit và tham gia cuộc bầu cử trước được tổ chức vào ngày 12 tháng 12.

Morgan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News rằng chính phủ vẫn muốn Brexit vào ngày 31 tháng 10, nhưng vì Liên minh châu Âu sẽ được công bố vào thứ ba, chính phủ Anh đã buộc phải tìm một con đường khác để đạt được Brexit.Cô cho biết Anh cần chấm dứt sự không chắc chắn.

Lao động theo dõi Đảng Lao động tuyên bố rõ ràng rằng khi đề xuất của Johnson trước được gửi đến Nhà, nó sẽ không hỗ trợ nó.Các quan chức cấp cao nói rằng chỉ khi không có thỏa thuận về Brexit, nó sẽ xem xét cuộc bầu cử sớm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lao động của Shadow Jon Ashworth đã từ chối cho thấy rằng nếu Liên minh châu Âu thường được mong đợi, giai đoạn cuối cùng của Brexit sẽ được mở rộng đến cuối tháng 1, và đảng sẽ hỗ trợ các cuộc bầu cử sớm.Tương tự, Diane Abbott thuộc Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đảng Lao động nói với BBC rằng đảng sẽ đợi cho đến khi điều khoản Brexit sẽ được đưa ra trước khi đưa ra quyết định.

Abbott nói: "Nghị viện là hợp lý để chờ đợi Liên minh châu Âu quyết định.Cả Ashworth và Abbott tuyên bố rằng Đảng Lao động không có khả năng hỗ trợ Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Quốc gia Scotland trong cuộc bầu cử trước vào ngày 9 tháng 12; đề xuất chỉ cần đa số đơn giản để thông qua.Đảng Dân chủ Tự do tìm kiếm các đảng chéo để hỗ trợ lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do của EU, Jo Swinson, để thúc giục các đảng chính trị khác hỗ trợ cô hỗ trợ cô vào ngày 9 tháng 12.Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Bảo thủ James khéo léo nói với BBC rằng kế hoạch này là "rõ ràng là một mánh khóe" và Đảng Bảo thủ sẽ không ủng hộ đề xuất từ ​​hai đảng chính trị muốn Brexit dừng lại ở Anh.

Liên minh châu Âu có thể đề xuất trì hoãn giai đoạn cuối cùng của Brexit từ Brexit từ ba tháng đến ngày 31 tháng 1. Theo dự thảo của Thông cáo sẽ được thảo luận tại Brussels vào thứ Hai, Liên minh châu Âu đề xuất hoãn giai đoạn cuối cùng của Brexit cho ba Tháng đến ngày 31 tháng 1.Theo đề xuất, nếu Thỏa thuận Brexit có thể được phê duyệt kịp thời, Anh cũng có thể được nâng cao Brexit vào ngày 30 tháng 11 hoặc ngày 31 tháng 12.

Đề xuất này đã loại trừ khả năng tiềm năng của Thỏa thuận RE -TALK và yêu cầu Anh thực hiện tất cả các nghĩa vụ của EU trong quá trình gia hạn của kỳ.Đại diện ngoại giao của các nước EU dự kiến ​​sẽ thảo luận về đề xuất tại Brussels lúc 10:00 giờ địa phương.

Vào thời điểm đó, không phải tất cả các quốc gia sẽ đồng ý với đề xuất này, giống như thứ Sáu tuần trước (25 tháng 10).Tổng thống Pháp Macron đã phản đối việc gia hạn ba tháng của Vương quốc Anh và nhấn mạnh chỉ một tháng gia hạn đến ngày 30 tháng 11.

Liên minh châu Âu đã tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ giải quyết vấn đề hoãn lại mà không tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp. Thứ Sáu tuần trước, nó cũng tuyên bố rằng họ sẽ công bố quyết định cuối cùng vào thứ ba.Sau vài giờ của cuộc họp đại biểu nước ngoài của EU, các chính trị gia Anh sẽ bỏ phiếu về chuyển động của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 trước Thủ tướng Johnson.Lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Corbin nhắc lại vào Chủ nhật rằng trừ khi mối đe dọa không có thỏa thuận hoàn toàn bị loại bỏ, ông sẽ không ủng hộ chuyển động của cuộc bầu cử sớm.Theo quan điểm này, Johnson có thể khó có được chuyển động để có được hai -thirds các phiếu hỗ trợ cần thiết.

Anh có thể tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 12. Phải đối mặt với các nhà phân tích rủi ro giảm trong pound ngắn hạn chỉ ra rằng không có tin tức quyết định nào vào cuối tuần, và chính phủ Anh đã tăng áp lực lên quốc hội trước. Tỷ lệ hỗ trợ của đảng còn xa. Trước trung bình di chuyển 10 ngày là 1,2875, pound ngắn hạn vẫn có rủi ro giảm nhất định. Theo sự hỗ trợ của trung bình di chuyển 200 ngày 1.2715, sự thất vọng của vị trí này dự kiến ​​sẽ cung cấp hướng dẫn cho xu hướng tiếp theo của pao..

Tiến bộ Brexit: Johnson đã cáo buộc Hạ viện của các thành viên của Hạ viện bắt cóc nước này. Liên minh châu Âu có thể bị trì hoãn từ ba tháng đến ngày 31 tháng 1.Dữ liệu và sự kiện nặng được thu thập trong tuần này (ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10). Hoa Kỳ sẽ phát hành dữ liệu nặng như GDP trong quý thứ ba và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Khu vực Euro sẽ công bố CPI tháng 10 và Quý thứ ba về GDP, Ngân hàng Trung ương, Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Canada và Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố giải quyết lãi suất và liệu tình hình thương mại quốc tế và Vương quốc Anh có thể mở rộng Brexit một cách trơn tru hay không.

Ngoài ra, kể từ Chủ nhật tuần trước (27 tháng 10), khi các nước châu Âu bắt đầu thực hiện trật tự mùa đông, thời gian giao dịch của thị trường tài chính châu Âu sẽ bị hoãn lại 1 giờ.Từ Chủ nhật tuần này (ngày 3 tháng 11), khi khu vực Bắc Mỹ đã tham gia trật tự mùa đông, sự khác biệt về thời gian giữa khu vực phía đông và Bắc Kinh ở miền đông Hoa Kỳ đã tăng lên 13 giờ và các giao dịch thị trường tài chính của Mỹ và Canada sẽ bị trì hoãn bằng một giờ so với mùa hè.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009game%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MIG8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tt128%20-%20