{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DD7%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thedo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789betvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V%C3%A0o%20R%E1%BB%93i%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088wan%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VBET79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Vnd555%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20GOAL123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FB88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ngoac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ee88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQbetWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20v9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M%C3%AC%20t%C3%B4m%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thedo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V7bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20978bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ChaolongTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20IWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Walo88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mc876%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20th%E1%BB%A9c%20khuya%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bth%E1%BB%83thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOCBAI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VeboTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOT88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWINBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ole777%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%201XBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vn333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2077ball%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20zbet68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ101%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20365VN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20May%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K9WIN%20-%20

"Sky Starry" là IP mới được bán ở châu Âu vào năm 2023

àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăNgoài ra, "Call of Duty: Nhà hát" tiếp tục nóng và nó đã tích lũy được hơn 85 triệu người chơi.

àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăVideo quảng cáo chính thức của Trung Quốc: Đây là một trò chơi game nhập vai thẻ được chuyển thể từ hoạt hình truyền hình "Thơ của Shadow". Người chơi sẽ đóng vai nam/nữ anh hùng và tham gia vào cốt truyện gốc được dàn dựng trong Học viện Tian Khánh với các nhân vật quen thuộc trong hoạt hình truyền hình.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăMặc dù các nhân vật chính trong trò chơi đã xuất hiện trong phiên bản hoạt hình, vai trò người chơi là một nhân vật chính gốc mới.

àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăVì vậy, ngay cả những người chơi chưa xem phiên bản hoạt hình cũng có thể dễ dàng trải nghiệm cốt truyện của trò chơi.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăNgoài ra, ngoài cùng với các quy tắc và các quy tắc được sử dụng bởi phiên bản trò chơi di động và phiên bản NS, các thẻ gốc không có sẵn trong phiên bản trò chơi di động chưa được thêm vào và các thẻ này chưa thêm phiên bản trò chơi di động của phiên bản trò chơi di động của Phiên bản trò chơi di động.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăTất nhiên, trò chơi cũng cung cấp trận chiến trực tuyến và chế độ chiến đấu địa phương. Nếu bạn muốn tận hưởng niềm vui khi chiến đấu chống lại kẻ thù và bạn bè trong trò chơi, đừng bỏ lỡ nó.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăCygames Trò chơi thẻ phổ biến "Thơ của cái bóng" phái sinh "Thơ của Shadow: Peak Duel" đã ra mắt phiên bản tiếng Trung lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 12 vào ngày 3 tháng 12 và dịch vụ cảng Nintendo có giá 398 đô la Hồng Kông. Người chơi quan tâm có thể Nhấn vào đây để bấm vào đây Nhận liên kết trung tâm.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonă& Laquo; 12 & Raquo; Nhắc nhở tình bạn: Hỗ trợ các phím trái và phải của bàn phím "←" "→" ""

àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăChristofer Sundberg, người đồng sáng lập của nhà phát triển Snow Avalanche Studios của Thụy Điển, đã thành lập Studio Liquid Swords của riêng mình, tập trung vào việc phát triển "Hành động mở, bùng nổ, chia sẻ kinh nghiệm và những khoảnh khắc trò chơi khó quên" cho PC, lưu trữ và phát trực tuyến mới. . Tinh hoaàIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonă"Trò chơi được phát triển bởi Liquid Swords tập trung vào các chuyển động cao và những kỳ quan lớn.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonă"Tuyên bố của Cockle có nghĩa là" Cyberpunk 2077 "trong trò chơi ít nhất sẽ không có bản lồng tiếng của anh ấy, có lẽ DLC trong tương lai có thể được lồng tiếng cho một nhân vật.

àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonă"Cyberpunk 2077" đã bị đánh cắp và CDPR yêu cầu người chơi phát sóng hoặc chia sẻ nội dung trò chơi trước khi trò chơi được mở khóa chính thức.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăVào năm 2020, các hoạt động trò chơi và triển lãm ở các khu vực chính về cơ bản không được tổ chức ngoại tuyến do các vấn đề dịch bệnh. Nhóm PAX hy vọng sẽ trở lại sự kiện trực tiếp vào năm tới.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăHọ vừa công bố vài ngày của PAX 2021 trên Twitter.àIPmớiđượcbánởchâuÂuvàonăPax East: Tháng 6 năm 2021 3-6, PAX West: 3-6 tháng 9 năm 2021 PAX AUS: PAX sắp tới Unplugged: 10-12 tháng 12 năm 2021, tất nhiên, đây chỉ là những ngày dự kiến. Ngày cụ thể có thể thay đổi. Hoặc hoạt động cũng có thể bị hủy bỏ.

Tất cả điều này phụ thuộc vào sự phát triển của dịch COVID-19.Quan chức này nói rằng nếu rủi ro vẫn còn cao, hoạt động có thể sẽ được thay đổi thành các hình thức ảo trực tuyến, giống như Pax West năm nay.

Treyarch và Activision đã phát hành tin tức mới nhất về mùa đầu tiên của "Call of Duty 17: Cold War of the Black Action", nói rằng mùa này sẽ bị hoãn 6 ngày, và một bản đồ nhà hát mới sẽ được phát hành.Mùa đầu tiên của "Black Action War War" sẽ cung cấp nội dung mới của các trò chơi và nhà hát mới, ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào ngày 10 tháng 12.Nhưng bây giờ nó đã muộn hơn sáu ngày so với kế hoạch ban đầu, đó là ngày 16 tháng 12.Ngoài ra còn có một bản đồ mới của chế độ nhà hát, không giống như Verdansk.

Người ta suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến Đảo tái sinh bị phơi bày trước đó và có thể được nhìn thấy trong các bức ảnh quảng cáo của mùa đầu tiên.Các chi tiết của bản đồ chưa được tiết lộ, cũng như không được tiết lộ về cách nó sẽ được tích hợp với tất cả các mô hình trong phần đầu tiên của "Chiến tranh lạnh đen", nhưng công ty năng động tiết lộ rằng "một trải nghiệm Gulag mới" cũng sẽ xuất hiện với bản đồ mới.Tất cả những người chơi đăng nhập vào trò chơi giữa thời gian PT từ 10 giờ sáng ngày 8 tháng 12 đến PT Time có thể nhận được hai bộ quần áo xuất hiện miễn phí. Để biết chi tiết, bạn có thể xem nó trên trang web chính thức.Theo người dẫn chương trình Game Awards Geoffkekkeighley, nhà xuất bản EA và nhà phát triển Bioware sẽ trình diễn chương trình đặc biệt "Dragon Tengn Century" mới vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Giải thưởng trò chơi 2018 đã công bố "Dragon Century" lần đầu tiên.Video phía sau -STHE -S -Scenes được phát vào tháng 8 năm 2020, nhưng chúng tôi chưa thấy đoạn giới thiệu chính thức hoặc đoạn trò chơi.

CDPR tuyên bố rằng "Phiên bản Witcher" sẽ được tự do giả vờ được trang bị phần mềm GOG Galaxy miễn phí, đây là một món quà có ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người đang chờ đợi "Bolobunk 277".Tất cả những gì bạn phải làm là tải xuống hoặc cập nhật máy khách GOG Galaxy của bạn để nhập chế độ xem gần đây để xem biểu ngữ ở trên cùng.

Sau đó bấm vào để nhận tin tức, cập nhật và giảm giá GOG để nhận trò chơi.Sau một thời gian, bạn sẽ tìm thấy nó trong thư viện trò chơi.Bối cảnh của "Wizard" được đặt trong một thế giới giả tưởng đen tối với phong cách thời trung cổ độc đáo và một chút màu sắc hiện đại, khác với các trò chơi chơi vai trò tưởng tượng khác.Trò chơi này có những câu chuyện sâu sắc và các nhân vật phức tạp. Sự lựa chọn của người chơi sẽ ảnh hưởng đến quá trình trò chơi, điều này chắc chắn sẽ khiến bạn nghiện nó. Trò chơi sẽ được phát hành vào năm 2008.Sê -ri "Call of Duty" có thể được cho là một trong những trò chơi thành công nhất trong kinh doanh và tầm nhìn đã kiếm được rất nhiều tiền vì trò chơi đã kiếm được rất nhiều tiền.Với hơn 200 triệu người chơi chơi "Call of Duty: Phiên bản di động", "Call of Duty: Nhà hát", "Call of Duty: Modern Warfare" và "Call of Duty 17", "Call of Duty" Trong năm qua trong năm qua, doanh thu hơn 3 tỷ đô la Mỹ đã đến.

Sê -ri "Call of Duty" đã đạt được thành công kinh doanh khổng lồ. Số lượng người chơi trong PC và chủ nhà là lịch sử nhất. Vào tháng 11 năm nay, số lượng người chơi đã chơi nhiều lần nhất và số lượng người.Ngoài ra, "Call of Duty: Nhà hát" tiếp tục nóng và nó đã tích lũy được hơn 85 triệu người chơi.

Trước đó, Activision đã thông báo rằng "Call of Duty 17" đã trở thành trò chơi bán hàng kỹ thuật số nhanh nhất trong loạt bài này. "Call of Duty: Modern Warfare" cũng đã phá vỡ loạt hồ sơ bán hàng trong năm đầu tiên."Halo: Infinite" đáng lẽ phải được phát hành vào tháng 11 năm nay, nhưng vì nó không được phát triển, trò chơi này đã bị hoãn lại đến năm 2021.

Hiện tại, ngày phát hành cụ thể của "Halo: Infinite" không được xác định, nhưng dường như nó sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2021, bởi vì hầu hết sự phát triển của trò chơi đã được hoàn thành.Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên bắt giữ hành động Bruce Thomas nói rằng "Make: Infinite" đã hoàn thành công việc bắt giữ hành động và sẵn sàng được phát hành vào mùa xuân năm 2021.

"Theo như tôi biết, sự phát triển của trò chơi sẽ được hoàn thành và chuẩn bị công khai vào ngày mai."Một ngành công nghiệp Halo cũng nói rằng hầu hết sự phát triển của" Halo: Infinite "đã được hoàn thành. Hiện tại, 343 Studio đang đánh bóng các chi tiết của trò chơi. Trò chơi được lên kế hoạch được liệt kê vào năm 2021."Halo: Infinite" sẽ chính thức đăng nhập vào các nền tảng XSX/S, Xbox One và PC vào năm tới.Nhà phát triển Thụy Điển Fatshark tuyên bố rằng "War Hammer: Plague 2" hiện đã được tối ưu hóa cho máy chủ mới Xbox Series X | S.

Theo Fatshark, "War Hammer: End Fair Plague 2" hiện đang chạy mượt mà hơn bao giờ hết, nhận ra một số vụ giết người mịn màng và giống như lụa thực sự."Điều này có nghĩa là người chơi hiện đang chơi" Warhammer: End World Plague 2 "ở độ phân giải 4K cao nhất và 60fps.

"Warhammer: Trò chơi End of the World Ploules 2" hiện đang có trong dịch vụ đăng ký Xbox Game Pass. Người chơi đang đăng ký có thể muốn thử nó.Starbreeze, một nhà phát triển và nhà xuất bản Thụy Điển, đã thực hiện một bước quan trọng khác trên vũng lầy tài chính, bởi vì công ty đã tiết lộ rằng họ đã hoàn thành việc thanh toán của hầu hết các chủ nợ.

Hai năm trước, Starbreeze đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng không phải là người không, và CEO Bo Andersson Klint cũng bị buộc phải từ chức.Để giảm tổn thất và nợ nần, Starbreeze đã dành một năm để tổ chức lại.

Hiện tại, phần duy nhất của các khoản nợ đối với Nordea, cũng như những khoản có tài sản do các bros kỹ thuật số nắm giữ bằng cách mua nhà phát triển "Cross Fire" để tăng nợ liên quan đến trái phiếu chuyển đổi được sắp xếp trong cổ phiếu của Starbreeze.Trong hai năm qua, để trả nợ, Starbreeze đã bán "Internet Strange Soldiers 3", "10 vương miện", Dhruva tương tác và sa thải một phần tư.Khoản lỗ tài chính của Starbreeze đã tăng lên 12 triệu đô la vào năm ngoái, nhưng vào cuối quý tiếp theo, các khoản nợ này sẽ giảm xuống còn 9,9 triệu đô la.Đầu ngày hôm nay, Casey Hudson, tổng giám đốc và tổng giám đốc của Bioware, và Mark Darrah, người tạo ra chính cốt lõi của "Dragon Century", đã rời khỏi hãng phim.

Đây là lần thứ hai Hudson rời Bioware.Không rõ lý do tại sao nhân sự cao cấp thay đổi trong biware đã thay đổi, nhưng rõ ràng là sự ra đi của hai ông lớn này sẽ khiến người hâm mộ rất lo lắng, đặc biệt là tại Bioware hiện tại đang tiến hành nhiều dự án, bao gồm cả "Dragon Teng Century "Tác phẩm mới", các tác phẩm mới của Holy Song "2.0" và "Chất lượng".

Do sự ra đi của Darrah, Christian Tweetsey, giám đốc của Bioware Austin Studio, giờ đây sẽ lãnh đạo tác phẩm mới của "Dragon Century". Điều đáng nói là trước đó, Christian Tweetsey là người chính phụ trách "Holy Song 2.0 ".Vì vậy, "quảng cáo" của Tweetsey có nghĩa là "Holy Song 2.0" sẽ tạm thời bị trì hoãn?Về vấn đề này, Tweetsey nói rằng việc gia nhập nhóm "Dragon Century" là một lựa chọn khó khăn, nhưng bởi vì đội ngũ lãnh đạo tài năng và nhóm sẵn sàng, "The Holy Song" sẽ dễ thực hiện hơn.

Điều này có nghĩa là việc Bioware sửa chữa "Holy Song" của BioWare vẫn đang tiếp tục. Vào tháng 2 năm sau, nó sẽ là kỷ niệm thứ hai của sự ra mắt của Holy Song, nhưng không có dấu hiệu thực sự nào cho biết khi nào nó sẽ được đưa ra. .Đối với công việc mới của "Dragon Century", không có tin tức nào trong tương lai gần, bởi vì EA trước đây đã gợi ý về báo cáo tài chính rằng nó sẽ không được phát hành sau tháng 4 năm 20022.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Th%E1%BA%BB%20%C4%90%E1%BB%8F%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Zbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20